Как пишется и о директора: Как правильно писать сокращенно исполняющий обязанности директора — ВРИО 2021

Содержание

Директора или директоры? — Российская газета

Чудеса, да и только: в последнее время я все чаще слышу, как мои собеседники колеблются, выбирая форму слова директор во множественном числе. Казалось бы, никаких вариантов нет и быть не может: именительный падеж единственного числа директор, именительный множественного директорА. Эту форму, только эту приводят в качестве единственно правильной все современные словари! Приехали директорА крупных заводов, собрались директорА, у них сегодня совет директорОв, мы написали письмо директорАм… Так, только так.

Еще несколько лет назад ни у кого и мысли не возникало, что может быть как-то иначе. И вдруг то один, то другой мой знакомый, вопросительно глядя на меня, неуверенно переспрашивают: директорА или дирЕкторы?…

Я в таких случаях сразу отвечаю: директорА, директорОв. Как было директорА, так и есть, никаких изменений. Но тенденция начинает настораживать!

Итак, что же происходит? А дело вот в чем: в современном русском языке есть около 300 слов, в которых именительный падеж множественного числа — «колеблющийся», с вариантами.

Окончание на -а (-я) царит обычно в просторечии и профессиональном языке (договора, слесаря, токаря, шофера). Формы на -ы (-и) более нейтральные, более традиционные для языка литературного (редакторы, инструкторы, корректоры). Но во многих случаях — и это факт! — формы на -а (-я) уже вытеснили формы на -ы (-и)! Если в конце XIX — начале XX века директоров называли дирЕкторами, а профессорОв — профЕссорами, то в течение прошлого века произошли, казалось, необратимые изменения. ДиректорА, профессорА — эти просторечные прежде нормы стали единственно возможными. Словарь ударений И. Резниченко рекомендует при запоминании мысленно ориентироваться на слово мастер: мастерА — директорА, мастерОв — директорОв. Но этот же словарь замечает: неудивительно, если вы произносите данное слово по-иному, норма ударения в нем менялась.

Удивительно вот что: мы с вами становимся свидетелями попыток вернуться к прежней норме — дирЕкторы! А поскольку сознательных и целенаправленных действий в этом направлении никто не предпринимает и предпринимать не может, нам остается признать: этот процесс происходит в языке независимо от нас, и чем все закончится, нам еще только предстоит узнать.

Пока нормативные словари никаких сомнений во множественном числе слова директор не испытывают: директорА, директорОв, директорАм, директорАми, о директорАх.

CEO inglise keeles, nagu kirjutatud

Tegevjuhi ametikoha ärakiri ja muud ametinimetused inglise keeles

Välisettevõtete vaheline koostöö mängib ettevõtluse arendamisel olulist rolli. Organisatsiooni konkreetse isikuga ühenduse võtmisel on oluline teada ametikohtade pealkirju inglise keeles.

Tänapäeval peavad juhid mitte ainult inglise keelt kõrgel tasemel mõistma, vaid ka oskama seda kasutada ärisuhtluse erinevates olukordades. Õigete ettevõtte esindajate poole pöördumiseks on vaja tegevjuhi, CBO, CAE, CAO ja muude sarnaste lühendite dešifreerida. Mõelge juhtivatele ametikohtadele välisettevõtetes ja nende olulisusele Venemaa tegelikkuses.

Peamised ametikohad ettevõttes inglise keeles

Inglise keeles tegevjuht kõlab nagu tegevjuht. Ta on peamine isik igas organisatsioonis, tavaliselt valitakse direktorite nõukogu poolt, eriti suurtes ettevõtetes. Tegevjuhi tegevust saab täielikult kontrollida direktorite nõukogu eesotsas esimehega (juhatuse esimees) või olla sõltumatum.

Tegevjuht teeb ettevõttes kõige olulisemad korporatiivsed otsused ja juhib kogu protsessi, määrab ettevõtte arendamise strateegia. Sellele isikule alluvad ettevõtte tippjuhid, osakondade juhid. Vene ettevõtetes võib kõrgemat ametnikku nimetada presidendiks, juhatuse esimeheks või juhiks.

Briti ettevõtetes kõlab tegevjuhi ingliskeelne ametikoht nagu tegevdirektor (MD). Ta täidab samu kohustusi nagu tegevjuht. Ettevõtte tippjuhid on järgmised:

CFO

Lühend viitab organisatsiooni finantsdirektorile. Ta on tippjuht, vastutab finantsvoogude liikumise eest. See isik jälgib ka planeerimist ja aruandlust.

Finantsjuht vastutab ettevõtte äripoliitika eest, mis tagab organisatsiooni stabiilsuse ja finantsilise heaolu. Oma töös võtab ta arvesse Geeni välja toodud strateegilisi eesmärke. direktor või direktorite nõukogu ja on sageli ka ise juhatuse liige.

Mõnes Venemaa ettevõttes on selliseid ülesandeid täitev isik rahandusdirektori asetäitja. Ta allub otse juhatuse esimehele või presidendile.

CVO

Lühend CVO viitab tavaliselt ettevõtte tegevdirektorile. See jälgib organisatsiooni igapäevast tegevust. See isik jälgib igapäevaseid toiminguid, millest tuleb tegevjuhile aru anda. Tavalises juhtimisskeemis on selliste kohustustega isik asepresident.

COO

Lühend COO viitab ühele ettevõtte tippjuhile, sõna otseses mõttes tõlgituna kui «tegevjuht». See isik kontrollib organisatsiooni praegust tegevust. Sarnane ametikoht Venemaa äris on tegevdirektor.

CIO

Informatsiooni juht tegeleb tootmisprotsessis uute tehnoloogiate juurutamisega ja haldab teaberessursse. Vene keeles vastab selliste kohustustega isik ametikohale: IT -direktor, peadirektori asetäitja IT -alal.

Turukorralduse

Inglise keeles kommertsdirektor kõlab nagu ühine turukorraldus. Ta kuulub ka tippjuhtide kategooriasse, juhib ettevõttes turundusosakonda, määrab ettevõtte arengustrateegia. Sarnased ametid vene keeles: turundusdirektor.

CTO

CTO või CTO viitab juhtpositsioonidele. Ta vastutab ettevõtte arendamise, uute toodete väljatöötamise eest. See isik jälgib kogu tootmisprotsessi tehnoloogilist osa. Vene ettevõtetes võib sellist ametikohta nimetada «peainseneriks».

CSO

CSO on ettevõtte turvaosakonna juhataja. Vene ettevõtetes nimetatakse seda ametit ka «turvadirektoriks» või «turvateenistuse juhiks».

CISO

Ettevõtte IT -turvalisuse eest vastutab CISO ametikohal töötav isik, teatab turvateenistuse juht.

CAO

CAO vastutab ettevõtte raamatupidamise ja aruandluse eest. Isik annab aru otse finantsjuhile. Vene ettevõtete puhul on sarnane ametikoht pearaamatupidaja.

Raskused vene seisukohtade tõlkimisel inglise keelde

Pea inglise keelde tõlgituna võib kõlada nagu direktor, juhataja, juht, tegevjuht. See sõltub sellest, mida ta ettevõttes täpselt teeb.

Kõrgemate juhtide jaoks on sobivamad sõnad direktor, juhataja või tegevjuht, näiteks rahandusdirektor — rahandusosakonna juhataja direktor projekteerimistehnika — disainiosakonna juhataja.

Juhte kasutatakse tavaliselt ülikoolide osakondade juhtide jaoks, näiteks kriminaalõiguse osakonna juhatajaks.

Keskmise ja noorema juhtkonna ametikohtade tõlkimisel kasutatakse ingliskeelset sõna Manager. Näiteks on otsejuht Task Manager välismaises ettevõttes.

Inseneritööliste lõpetamine

Inseneri- või ehitusettevõtetel on selge juhtimishierarhia. Lisaks tippjuhtidele (tegevjuhid või tippjuhid), kes määravad ettevõtte kui terviku arendamise strateegia. Ettevõtetel on ka vanemjuhi koht. See isik vastutab töötajate töö planeerimise ja järelevalve eest.

Vene organisatsioonides on kõrgematel spetsialistidel ja üldjuhtidel sarnased töökohustused. Reeglina on tippjuhil reaalne töökogemus konkreetses valdkonnas 4–6 aastat.

Sellised spetsialistid töötavad ettevõtte põhiosakondades ja alluvad otse valdkondade juhtidele. Näiteks töötab vanemkontohaldur ettevõtte turundusosakonnas, alludes projektide ettevalmistamisega seotud töötajate rühmale.

Teistes osakondades on vaneminsener (peainsener), vanem süsteemiarhitekt (juhtivarendaja).

Keskastme juhid alluvad tippjuhtidele. Nad juhivad nooremate töötajate tööd, inspireerivad neid oma kohustustega paremini toime tulema. Nad annavad juhtivatele spetsialistidele aru projektimeeskondade tulemusnäitajatest.

Paljudel ettevõtetel on juhid, kes jälgivad konkreetset projekti või ülesannet. Neid nimetatakse ka meeskonnajuhtideks. Nad edastavad meeskonnaliikmete tulemuslikkuse otsejuhtidele. Nende tööülesannete hulka kuulub töögraafikute koostamine, määratud ülesannete täitmine ja töötajatele vajaliku koolituse pakkumine.

Nooremad juhid töötavad koos kliendibaasiga, viies ellu erinevaid projekte. Samuti jälgivad nad töötajate tööd, jälgivad projekte ja annavad tulemustest aru tippjuhtidele.

Inseneripersonali hierarhia tundmine aitab CV kirjutamisel.

Töö lühendite sõnastik

Inglise keelt kõnelevates riikides on tavaks lühendada ametinimetusi. Need teadmised aitavad välismaal töötamisel. Selle artikli lõpus kaaluge peamisi lühendeid:

Lühend Ametinimetus inglise keeles Vene vaste
CFO finantsjuht Finantsjuht
CTO tehniline / tehnoloogiaametnik ettevõtte peainsener (tehniline direktor)
C CO kaubandusjuht Kommertsdirektor
C CO vastavusametnik Ettevõtte regulatsiooni ja kontrolli osakonna juhataja
CBDO äriarenduse juht Ettevõtluse arendamise direktor
CBO ärijuht ärijuhtimise direktor
CIO teabejuht IT -direktor
CPO tootejuht / hankejuht tootmisjuht / ostujuht
Turukorralduse turundusjuht turundusdirektor
CAE auditi tegevjuht vanem audiitor
CAO haldusjuht haldusdirektor
CHRO personalijuht personaliosakonna juhtiv ekspert
CSO turvaülem Julgeoleku direktor
CSA tarkvara peaarhitekt Tarkvaraarenduse osakonna juhataja

Allikas: https://lim-english.com/posts/dolzhnosti-na-anglijskom/

Nautige veebis inglise keele õppimist tasuta inglise keele mõistatusega

Hoolimata asjaolust, et tänapäeval on eelis meilidele, on mõnel juhul lihtsalt võimatu ilma traditsioonilise postita hakkama saada. Nii igapäevaelus kui ka tööl tuleb sageli tegeleda ametlike dokumentide vormistamisega.

Teadmised, kuidas inglise keeles ametlikku kirja õigesti kirjutada, tulevad paljudel juhtudel kasuks. Näiteks kirjutage CV või ülikooli jaoks kaaskiri, kirjutage ärikiri pangale või konsulaadile ja paljudes teistes.

See artikkel näitab teile, kuidas kirjutada ja vormistada ärikiri inglise keeles koos näidete ja tõlkega. Samuti, millised on ärilise kirjavahetuse reeglid ja millised fraasid aitavad ametlikke kirju koostada.

Ärikirjade tüübid

Ametlikud kirjad võib jagada mitmeks põhikategooriaks:

> Õnnitluskiri — õnnitluskiri

Näiteks edutamine kolleegile või puhkus äripartnerile.

> Tänukiri — tänukiri

Saadetud tänutäheks näiteks töötajale hea töö eest.

> Äripakkumine — kommertspakkumine

Saadetud ettevõtetele koostööettepanekuga.

> Vastuvõtukiri — kinnituskiri

See on kiri, milles öeldakse, et olete valmis teile pakutud ametikoha vastu võtma

> Rakendus — rakendus

Taotlus võib olla mitmel kujul, kuid seda kasutatakse tavaliselt töökohavahetuses, kui pakute välja avatud positsiooni.

> Kaebekiri — Kaebekiri

Saadeti ettevõttele, kelle toote või teenusega te rahul pole.

> Päringukiri — uurimiskiri

Ta kirjutab ettevõttele, et saada teada mõne toote, teenuse kohta või näiteks küsida, kas ettevõttes on vabasid töökohti.

> Keeldumiskiri — keeldumiskiri

Sisaldab teabe andmisest keeldumist, võimalust kandidaati palgata jne.

Ja muud, rohkem spetsialiseerunud tüüpi ärisõnumid.

Ametliku kirjavahetuse üldreeglid

Ärietikett ja ametliku suhtlemise põhimõtted on eri riikides samad. Kaebused nii Venemaal kui ka Inglismaal asuvatele pankadele koostatakse ligikaudu samade mallide alusel. Ärikirjad kirjutatakse sama põhimõtte järgi nii Jaapanis kui ka Saksamaal.

Seetõttu piisab sellest, kui õppida kord ametlikult inglise keeles ametlikku kirja koostama — ja need teadmised aitavad teid kogu elu.

Ärikiri peaks olema järgmine:

 • Õigesti kujundatud
 • Lühike ja sisukas
 • Pädevalt kirjutatud
 • Viisakas, isegi kui see on kaebus

Kui koostate ametlikule kirjale või taotlusele vastust, pöörake tähelepanu toonile, milles see on kirjutatud, kuidas see on vormindatud ja millist sõnastust selles kasutatakse. See aitab teil vastuskirja koostada.

Äri kirjutamise stiil

Ametlikes dokumentides on oluline järgida üldtunnustatud keelenorme ja mitte võtta vabadusi. Te ei tohiks kasutada slängi, lühendeid ja eriti emotsionaalseid sõnu.

Hoidke alati ärilist tooni ja näidake austust saaja vastu. Äri -inglise keel kasutab kõnele formaalsuse andmiseks sageli modaalseid tegusõnu.

Näiteks kirjutage „Palun saatke” asemel parem: „Oleksin tänulik, kui saaksite mind saata” („Oleksin tänulik, kui saaksite mind saata”).

Ja muidugi proovige vältida suuri ja tülikaid kõnekonstruktsioone. Järgige lihtsat reeglit: te pole kindel sõna tähenduses ega fraasi õigsuses — ärge kirjutage. Parem lause ümber sõnastada kui vastuvõtjat segadusse ajada.

Ingliskeelse ärikirja struktuur

Inglismaal kehtivad mitmed reeglid, mille alusel saate koostada mis tahes ametliku kaebuse.

Kirjad, mis saadetakse organisatsiooni nimel posti teel, tuleb trükkida kirjaplangile koos üksikasjadega.

Aadress

Saatja aadress asub tavaliselt paremas ülanurgas. See võib sisaldada ettevõtte nime, füüsilist aadressi ja kontakte. Saatja enda nime ei pruugi näidata, kui kiri on kirjutatud ettevõtte nimel.

Saaja aadress asub lehe vasakul küljel, saatja aadressi all.

Näide saatja ja saaja aadressi kirjutamisest:

Härra Arnold Lewis

Peadirektor

Powerty Ltd

134-146 Curtain Rd

London, Suurbritannia

Howard pruun

300 Oxford St.

London, Suurbritannia

Kuupäev

Kuupäeva paigutus on üsna lõtv. Tavaliselt paigutatakse adressaadi aadressi alla või alla.

Näpunäide. Pöörake tähelepanu kuupäeva vormingule. USA -s ja Ühendkuningriigis kirjutatakse kuupäevad erinevalt. Ameerika Ühendriikides kirjutatakse kõigepealt kuu ja seejärel kuupäev. Näiteks 10.26.17 = 26. oktoober 2017.

Kuupäeva soovitatakse kirjutada sõnadega, et vältida segadust numbritega.

Kui kiri on konfidentsiaalne, märgitakse see tavaliselt enne rea algust koos aadressiga.

Ravi

Kui teate adressaadi nime ja ametikohta, märkige see kindlasti kirja alguses.

 • Härra — pöörduge mehe poole (kallis härra Smith)
 • Proua — viidates abielunaisele (kallis proua Smith)
 • Preili — viidates vallalisele tüdrukule (kallis preili Smith)

Viimasel ajal peetakse valeks naise perekonnaseisu rõhutamist. Selle asemel võite kasutada neutraalset ravi Ms (Lugupeetud Smith).

Kui nimi pole teada, võib kasutada neutraalset lugupeetud härra või lugupeetud proua.

nõukogu: pöörake tähelepanu kirjavahemärkidele.

Briti inglise keeles pole punkti Mr / Mrs / Miss / Ms järel ja punkti järel koma.

Lugupeetud proua Smith,

Ameerika inglise keeles järgneb härrale / prouale / preilile / prouale punkti ja punkti järel koolon.

Lugupeetud proua Smith:

Kui kirjutate enda nimel, siis kasutage I (i), kui ettevõtte nimel, siis meie (meie).

Samuti, kui kirjutate ettevõttele või ettevõttele kirja ega tea kirja saaja nime, kasutage neutraalset aadressi Lugupeetud (proua).

Enne kirja saatmist veenduge kindlasti, et saaja nimi oleks õige. Miski ei saa rikkuda esmamuljet ametlikust kirjast, kuna viga isiklikus aadressis olevas nimes.

Kui kontakt adressaadiga on juba loodud, ei ole pärast ühendust võtmist üleliigne viisakas fraas lisada. Näiteks,

Loodan et sa oled terve! — Ma loodan, et sul läheb hästi!

Mul oli hea meel kohtuda teiega eelmisel nädalal toimunud konverentsil — mul oli hea meel kohtuda teiega eelmisel nädalal toimunud konverentsil

Loodan, et naudite oma ärireisi — loodan, et naudite oma ärireisi

Õnnitleme edutamise puhul! — Õnnitleme edutamise puhul!

Kui koostate kirja, et jätkata eelmist kirjavahetust, koosolekut või telefonivestlust, võite kasutada järgmisi sissejuhatavaid fraase:

Täname kiire reageerimise eest — täname kiire vastuse eest

Tänan teid sõnumi eest — tänan teid sõnumi eest

Täname teid 21. mai e -kirja eest — täname 21. mai kirja eest

Viidates teie viimasele telefonikõnele — viidates oma viimasele telefonikõnele,

Edasi meie vestlusele — meie vestluse jätkamine

Ametlik kiri peaks olema lihtne, selge ja lühike.

Esimene lõik peaks selgelt näitama kirja eesmärki: taotlus, kaebus, kaebus, koostööpakkumine jne.

Tavaliselt algab see sissejuhatava fraasiga «Ma kirjutan». Saate kirjutada kirja erinevatel eesmärkidel. Näiteks:

mille kohta küsida — teada saada

vabandama — vabandama

seoses — seoses

viidates — seoses

lisateabe saamiseks — üksikasjade selgitamiseks

selgitama — selgitama

meelde tuletama — meelde tuletama

soovitada — soovitada

õnnitlema — õnnitlema

taotlema — taotlust esitama

teavitama — teavitama

ja nii edasi

Muud viisid kirja alustamiseks:

Vabandan — vabandan

Ma kinnitan seda — ma kinnitan seda

Tahaksin täpsustada — tahaksin täpsustada

Palun lahkelt — ma palun teid

Teine lõik peaks paljastama esimese olemuse ja selgitama kirja eesmärki. Väljendage oma mõtteid ja vältige tarbetuid fakte ja fraase.

Viimases lõigus peaksite kirjutama, millist tegevust või tulemust ootate kirja saajalt. See võib olla kauba tagastamise taotlus, koosoleku kutse, lisateabe taotlus jne.

Ärge koormake kirja isiklike asesõnadega. Parem on pöörata tähelepanu adressaadile, eriti kui see kiri on ettevõtte nimel. Olge lahke ja arvestav inimesega, kellele kirjutate — see aitab luua hea mulje ja luua kasulikke pikaajalisi kontakte.

Kirja täitmine

Kokkuvõtteks ärge unustage saajat tänada ja loota kiirele reageerimisele.

Seda saab teha fraaside abil:

Täname huvi tundmast — täname huvi vastu

Ootan teie kinnitust — ootan teie kinnitust

Vastan hea meelega teie küsimustele — vastan meeleldi teie küsimustele

Allikas: https://puzzle-english.com/directory/business-letter

Poisid, mida tähendab «AZAZA»? Kevin Rothrock, ingliskeelse Meduza toimetaja, vene sõnade ja fraaside kohta, mis ameeriklast segadusse ajavad — Meduza

Ingliskeelse Meduza ameerika toimetaja Kevin Rothrock omab magistrikraadi nõukogude ajaloos ja on aktiivne Twitteri kasutaja, kellel on 14 XNUMX tellijat.

Seal Kevin mitte ainult ei kirjuta lääne lugejatele Venemaast inglise keeles, vaid suhtleb ka venekeelsete kasutajatega. Iga kord, kui ta satub arusaamatutele väljenditele, pöördub ta tellijate poole abi saamiseks (ja nad aitavad teda!).

Meduza palvel rääkis Kevin teda enim üllatanud venekeelsetest sõnadest ja väljenditest.

Vene keelt hakkasin õppima 16 aastat tagasi. Olin 18 -aastane — olin just ülikooli astunud ja pidin seal registreeruma võõrkeelte kursustele. Ilma põhjuseta valisin vene keele. Nii jäi ta tema juurde. Seitse aastat hiljem registreerusin Twitteris ja konsulteerin lugejatega pidevalt vene keele teemal: mind hämmastavad sageli sõnad või fraasid, mida meile Californias loengutes ei õpetatud.

Kõik minu abikutsed algavad sõnaga «Poisid». Minu arvates on see iseenesest tähelepanuväärne, kuid see on juba traditsioon: kohe on selge, et ma pöördun inimeste poole keelelise nõu saamiseks. Need on sageli üsna rumalad küsimused — näiteks lihtsate Interneti -meemide tähendus. Siin on vaid mõned näited.

Poisid, mida tähendab «AZAZA»?

Iga ameeriklane teab, et naer on kirjutatud «AHAHAHA» või «LOL» või isegi «LOLOLOL» (see on siis, kui teid miski eriti lõbustas). Venemaal kirjutavad seetõttu venelased Internetis üksteisele: «AZAZA». Onomatopoeia osas on see mõttekas — aga minu jaoks kõlab see tähtede kombinatsioon psühhopaatiliselt, nagu oleks see mootorsae heli. Miks kana üle tee läks? Sest ta vajab teist poolt! Azazaz.

Poisid, mida see tähendab, kui lahedad inimesed kahekesi kirjutavad «kek»?

Veel üks sõna, mille tähendust oskasin ise arvata. Naljale saab reageerida ka sõbraliku «heh» -ga — kui muidugi naerda ei karju. Küll aga venekeelsed internetikasutajad. Miks mitte siis zez, kui nad kirjutavad asaza? Või miks nad ei kirjuta «ehk» asemel «akaka»? Rääkimata sellest, kui falliline on sõna «kek» inglise keeles.

Poisid, tundub, et «Liza Gondonovna» on Condoleezza Rice. Kuidas see juhtus?

Falliliste varjundite ohud ootavad igast küljest — võtame näiteks USA endise riigisekretäri Condoleezza Rice’i. Ilmselt nimetasid mõned Vene Interneti Condoleezza kriitikud ta ümber “Liza Gondonovnaks”, kasutades toorest sõnamängu: “” (kondoom) ja “kondole” (kaks esimest silpi riigisekretäri nimel). Tulemuseks on midagi sellist nagu «Rice Conservatiza». Aitäh, Venemaa. See oli teie suurim kingitus Ameerikale enne Trumpi tulekut.

Poisid, kuidas te tõlgiksite inglise keelde «*** — UNDERSTAND»?

Vöö all olevad naljad sellega muidugi ei lõpe. 2017. aasta mais tabas viirus Vene Föderatsiooni siseministeeriumi arvutivõrku. Ühe VKontakte’is ilmunud nakatunud masina ekraanipildil on selge, et kasutajal oli töölaual kaust nimega «*** UNDERSTAND» — see on rõve fraas, mis tähistab «Not a damn thing is selge. » See tähendab sõna otseses mõttes «riistaga tutvumist», mis kõlab nagu päris tõsine seksuaalse rünnaku oht.

Poisid, kuidas te tõlgiksite fraasi «roll to ****» inglise keelde?

Meduza avaldas 2016. aasta juulis väljaande vestlusest RBC väljaande töötajate ja nende uute juhtide vahel, kes tulid pärast Elizaveta Osetinskaja ja Roman Badanini lahkumist (mõnede allikate andmetel oli nende tagasiastumine tingitud Kremli pahameelest RBC väljaanded). Pärast salaja salvestatud vestluse stenogrammi avaldamist kutsus RBC tegevjuht Nikolai Molibog üles salvestise teinud isiku tagasi astuma. Facebookis kirjutas ta: «Need meie kolleegid RBC -s, kes seda tegid või peavad seda tegu normaalseks, võivad rullida ****.»

Fraas, mida Molibog kasutab, tähendab sõna otseses mõttes «rulli peenistele». Kas teie olete reporter, kes helisalvestist levitas? Jah, härra või proua, võite peenise juurde veereda. Kõlab nagu hull tulekahju ennetamise juhend. Kas sa põled? Heida kohe maapinnale pikali ja rulli peeniste juurde!

Poisid, kuidas tõlgiksite fraasi „puuduta udarat” inglise keelde? See on kirjutatud ajakirjanikule ähvardades

Siiski pole kõik seotud peenistega. Mitu kuud tagasi hakkasid Interneti -kasutajad ähvardama Fontanka ajakirjanikku, kes rääkis Süürias võitlevatest Vene palgasõduritest.

Inimesed uskusid, et tema aruanne võib ohustada mõningaid võitlejaid ja nende perekondi ning selle tõttu algasid internetis ägedad vaidlused — eelkõige lubasid nad teda udaras puudutada. Väljend «puuduta udarat» tähendab sõna -sõnalt «puuduta udarat».

Tegelikkuses on selle tähendus lähemal «kellegi pallidest haaramisele» või «lipule».

Kui ma selle fraasi kohta Twitteris küsisin, eeldasid inimesed selgelt, et keegi on selle ähvarduse mulle saatnud. Venemaa välisministeeriumi ametlikul kontol tehti isegi nalja, paludes inimestel «mitte tunda ajakirjanike udaraid» ja lisades foto erutatud lehmast koos allkirjaga: «Vymia?» Naljakas! Välja arvatud see, et ähvardus oli tegelikult suunatud Peterburi ajakirjanikule, kes paljastas Süürias vene palgasõdureid. Azaz?

Poisid, mida tähendab «palja tagumikuga siili hirmutada»? Tänan juba ette selgituste eest

Vene keelega töötades on oluline mitte unustada tagumikku. Ja seda pärlit seostatakse ka siiliga. Vene keeles tähendab “siili palja tagumikuga hirmutada” ähvardada millegi täiesti mitte hirmutavaga — lõppude lõpuks on siilidel okkad, nii et nad ei karda paljast tagumikku üldse (vaid täpselt vastupidi).

Olen siili näinud vaid korra elus. See oli Jurmalas, Lätis; Nägin talle taskulampi ja see pisike olend tardus õudusest. Ma ei pidanud perset kasutama.

Poisid, kuidas tõlkida inglise keelde fraas «Hei, mis sa oled nii häbematu, ah?»

Ma ei ole trendikas kutt ja ei kuula tavaliselt levimuusikat. Iga kuu annetan viis dollarit KCSM -ile, džässraadiojaamale San Mateos, Californias — mitte kaugel sellest, kus ma üles kasvasin. Kui ma ärkan, on mu esimesed sõnad tavaliselt: „Alexa, lülita Tuneinis KCSM sisse”.

Nii et võite ette kujutada minu segadust, kui 2015. aastal tutvusin videoga laulule «Hei, mis sa nii häbematu oled, ah?» muusikud Nathan ja Timati.

See video ei erine teistest hip -hop lugudest — pumbatud meestest, rinnakatest naistest ja parklas tantsivatest inimestest.

Kui vaadata sõna «julge» tõlget inglise keelde, siis soovitab esimesena «häbematu» («häbematu») — kirjanduslik sõna, millel pole Timati laulus kohta. Kujutage ette, kuidas ta pilgutab seksikale tüdrukule otsa ja ütleb: «Vaata, tüdruk, miks sa nii häbematu oled?»

Kuna enamik inglise keelt kõnelevaid venelasi on uurinud Briti murret, soovitasid paljud minu Twitteri jälgijad sõnu “nipsakas” või “nutikas”. Kuid minu Ameerika kõrva jaoks on see ka täielik jama. Ma arvan, et kõige sobivam variant Ameerika inglise keeles oleks “nipsakas” (sõna otseses mõttes “elav” ja “nipsakas”), kuid ausalt öeldes teeksin kõik, et seda laulu enam mitte kuulda.

Poisid, öelge mulle — mis on Zabivaka nimel nii naljakas? Mida tähendab sõna «skoor», et skoorida ja [ühist] veeretada? Kas ma saan slängist õigesti aru?

2016. aasta oktoobris avalikustas Venemaa oma 2018. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste maskoti: multikahundi nimega Zabivaka. Peale näole liimitud suusamaski (eeldatavasti peaks see sümboliseerima päikeseprille) on Zabivaka välismaalaste silmis tähelepanuväärne.

Kuid selgub, et nimi Zabivak kõlab venekeelsete inimeste jaoks päris naljakalt, kuna tegusõnal «vasar», millest see on moodustatud, on korraga mitu tähendust. Ilmselge on «värava löömine», kuid siin pole midagi eriti naljakat, sest me räägime jalgpallimaskotist. Kuid «vasardamine» tähendab ka «kedagi surnuks peksma» ja slängis tähendab see «alistumist probleemi ees» ja mis kõige tähtsam — «täitke tühi sigaret marihuaanaga». Vau, kui palju alltekste on maskottil!

* * *

Pean ütlema, et ka minu vene keel (nimelt aadress «Poisid») tekitas küsimusi. Ajakirjanik Leonid Ragozin ütles mulle kord, et «poisid» on «kõige vastikum sõna vene keeles». RTVI digidirektor Ilja Klišin selgitas, et see ei ole sõna «poisid» analoog ja see kõlab «nii halvasti kui võimalik». Aga kui ma palusin lugejatel endil valida, kuidas nendega ühendust võtta, selgus, et «poisid» olid minu väljamõeldud neljast võimalusest parimad.

Pean tunnistama, et see valmistas mulle pisut pettumust, sest see tähendab, et ma küsin Twitteris selliseid veidraid keelelisi küsimusi, sest ma olen rumal ja lonkav ameeriklane.

Aga ma üritan parem olla, rebyata.

Meduza toimetajatelt. «Poisid» on tavaline sõna, võite seda ohutult kasutada.

Allikas: https://meduza.io/shapito/2017/10/19/rebyata-chto-znachit-azaza

Peterburi, Venemaa ja maailma majandus- ja rahandusuudised

— Tead, sellistel juhtudel mäletan alati filmi «Moskva ei usu pisaraid». Seal oli imeline fraas: «Midagi ei juhtu — ei kino, ei teatrit. Üks pidev televisioon.»

Disney on esindatud kõigis meediakanalites ja meie kogemus näitab, et populaarne on absoluutselt kõik: televisioon, filmi- ja internetikanalid. Ainus küsimus on, kuidas valida sisu iga saidi ja vaatajaskonna jaoks. Meie Disney kanalis näeme, et telerivaatamine kõige noorema vaatajaskonna seas kasvab. Lisaks areneb jõuliselt ühisvaatamine: lapsed vaatavad oma lemmiktelesaateid koos vanematega.

Teismeline publik veedab muidugi palju aega Internetis, valides täiesti erineva sisu, tavaliselt ajaliselt lühikese aja. Lisaks toimub vaatamine tavaliselt mitmel ekraanil: korraga lülitatakse sisse teler, mobiilimänguga tahvelarvuti ekraan ja statsionaarne ekraan, kus blogija räägib, kuidas seda võrgus mängida.

Ma ise jälgin seda oma 14-aastase poja pealt – alla kolme ekraaniga teda ei eksisteeri. Samal ajal vaatab täiskasvanud põlvkond, nagu kanali reitingutest näeme, endiselt telekat. Seetõttu ei morjenda mind teleri ja interneti «vastasseis», pigem vastupidi, see lisab palju uusi huvitavaid lugusid.

Edu võti on publikuni jõudmine.

Kuid isegi Channel One’is on selge, et see on selgelt suunatud 50+ vaatajaskonnale. Teised lihtsalt lõpetavad teleri sisselülitamise. Kuid vanuseline publik pole just kõige lootustandvam

— Ma saan kommenteerida ainult Disney äri.

Aga mis siis, kui uuel põlvkonnal lihtsalt ei teki telerivaatamise harjumust? Ja telekast saab sama uudishimu nagu grammofoniplaadid või ratsutamine

— Ma ei üldistaks. Näeme, et vanem põlvkond vaatab aktiivselt televisiooni sisu, noorem põlvkond vaatab seda senisest rohkem, noored, saades lapsevanemateks, naasevad ka telerisse, et koos lastega aega veeta. Ei ole ühtegi vektorit, mis dikteerib reegleid ja muudab turgu. Kõik on palju keerulisem.

Igasugune kvaliteetse sisu, mis on õige meedia jaoks hästi struktureeritud, on edukas. Näiteks kui paljud ütlesid, et kinodes tekivad probleemid, sest kõik vaatavad kodus filme suurtest telekast. Kuid meie filmide levitamise tulemused näitavad, et seda ei juhtu.

Vaadake Vene Disney filmi «Viimane kangelane» näidet! Perekondlik lõbus fantaasia. Film tõi kinodesse 7,8 miljonit vaatajat ja teenis kassas rohkem kui 1,7 miljardit rubla, saades üheks kasumlikumaid Vene filme kogu kassa ajaloo jooksul! Vaatajad lähevad kinno lõbutsema, ilusat pilti nägema ja lahkuvad kinno heas tujus.

Ja seda tüüpi meelelahutus jääb sama oluliseks kui televisioon ja Internet.

Tuleb välja, et lastepublik on kõige tulusam nišš?

— Lapsed on tõeliselt tänulik publik ja kui satute nende huvialasse, saate väga tõhusa ja eduka ettevõtte. Kuid see on ka väga raske äri: uuringutest näeme, et lapsed kasvavad praegu palju kiiremini kui varem. See peegeldub nende käitumises, suhtlemises, mis neile meeldib, mida ja kui palju nad vaatavad. Seega on lapsed ka kõige raskem publik.

Lapsed armastavad blogijaid. Kuid blogijad on omaette ja televisioon on omaette. Kas Disney kavatseb neid kuidagi integreerida?

— Oleme blogijatega tihedat koostööd teinud juba pikka aega. Näiteks teeme nendega koostööd, kui reklaamime oma filme Venemaa publikule. Lisaks teeme koostööd Katya Klepiga, kellel on 6 miljonit tellijat. Ta on Disney Channeli «Stiilireeglite» kolumnist.

Disney on Venemaal tegutsenud 11 aastat ja samal ajal olete ettevõtet juhtinud 11 aastat. Kuidas on Venemaa tarbija selle aja jooksul muutunud?

— Kui me 11 aastat tagasi Venemaal kontori avasime, polnud Vene kassas praktiliselt ühtegi perefilmi, kinod olid veendunud, et see žanr on ebahuvitav ja nõudmata. Disney on koguperefilm.

Pidime samm-sammult edendama peresisu, veenma kinosid sellistele filmidele ekraane pakkuma. Tänapäeval on kvaliteetne koguperekino nõutud ja tulusaim nišš, sest etendusele ei tule üks inimene, mitte ainult sõpruskond, vaid kogu pere.

Ja neid tuleb isegi mitu korda, nagu juhtus meie filmiga «Viimane kangelane».

Tarbekaupade osas valmistame neid Venemaal enam kui 170 tehases. Selle 10 aasta jooksul oleme Vene tarbijate maitseid hästi uurinud ja tahan öelda, et nad on väga nõudlikud. Kui me räägime näiteks kingadest või riietest, peaksid kõik tooted olema ainult looduslikud.

Kui me räägime toidust, siis vene emade jaoks on toote omadused väga olulised — rasvasisaldus, suhkrusisaldus jne. Muide, tänu meie projektile Püha Kevade kaubamärgiga mänguasjapudeli vabastamiseks , Star Wars ja MARVEL), lapsed joovad rohkem vett.

Uuringud on näidanud, et nüüd, kooli või lasteaeda tulles, ei häbene lapsed enam limonaadi asemel vett jooma, sest neil on suurepärane särav pudel koos lemmiktegelastega.

Püha allika Jedi kohta sai sotsiaalmeedias päris palju nalja

– Igaühel võib olla oma arvamus, aga kogemus näitab, et see toimib. Ettevõte suurendas müüki ja lapsed hakkasid rohkem vett jooma. Sellised projektid muudavad meie elu paremaks! Aitame lastel õppida tervislikumat eluviisi.

Kes on praegu Venemaal enimmüüdud Disney kangelane? Kas tarbijate eelistused muutuvad kuidagi?

— Teeme regulaarselt eelistusuuringuid. Tüdrukute seas on populaarseimad Disney tegelased printsessid.

Veelgi enam, meie riigi eripära seisneb selles, et Venemaal on printsessid jätkuvalt populaarsed kuni 10–11-aastaseks saamiseni, samas kui teistes riikides väheneb huvi nende vastu umbes 6 aasta pärast.

MARVELi universumist on poiste seas kõige populaarsem kangelane juba aastaid Ämblikmees. Ja muidugi on Tähesõdade universumi kangelased väga populaarsed igas kategoorias ja vanuses.

Olen mitu korda kuulnud, et pildi õnnestumist on ebareaalne ennustada. Isegi Hollywood ei tea, kuidas seda teha. Selle tulemusena toovad 10% maalidest 90% kassast. Seega, kui ootamatu oli The Last Hero kõikehõlmav edu?

— Mulle väga meeldib teie iseloomustus. Kõike kuluv – tuleb meeles pidada. Aga kui tõsiselt rääkida, siis oleme selle filmi fenomenist väga huvitatud. Läheneme kinole süstemaatiliselt ja filmis «The Last Bogatyr» näitasime absoluutselt Disney lugu. Kangelaste areng, katsumused, evolutsioon, positiivne lõpp — süžee on üles ehitatud Disney klassikaliste reeglite järgi. Samal ajal said filmi aluseks vene muinasjutud. Ja me näeme, et see töötab universaalselt.

Esialgu mõtleme publikule alati selgelt üle. Peame mõistma, mis nende konkreetsete vaatajate jaoks huvitav on, ja siis suhtleme nendega järjekindlalt, innustades neid kinno minema. Kui vaadata filmilevi tulemusi, siis oleme 1 aastat olnud Venemaa turul # 8, neist 7 järjest. Loomulikult on meil tugev ülemaailmne sisu, kuid küsimus on selles, kuidas neid filme Vene publikule esitada: me lokaliseerime alati suhtluse, mille alusel kutsume inimesi kinno minema.

Väga oluline on kinno tulijale mitte pettumust valmistada. Muidu langevad järgmisel nädalavahetusel renditulemused järsult. Mul on väga hea meel, et The Last Bogatyri kassatulu teisel nädalavahetusel mitte ainult ei langenud, vaid tõusis ligi 35%, mis on nii Venemaa kui ka maailma kino jaoks täiesti enneolematu. See on vaid tõend selgest tabamust publiku seas.

Filmi sisu, rütm, keel ja visualiseerimine ehitati perepublikule. See oli huvitav nii noorele kui ka väga noorele publikule ja rohkem täiskasvanutele. Teismelisi huvitas tegevus, suured ilusad stseenid. Väikseid lapsi huvitasid muinasjutulised elemendid: näiteks onn, mis esmakordselt elavnes vene filmis. Töötasime pikalt selle kallal, kuidas onni reaalseks muuta ja vesi täiesti realistlikuks.

Täiskasvanud vaatajate jaoks saime tabada sooja nostalgia meeleolu, mis tõi nad tagasi lapsepõlve.

Kui palju võib konkreetse Venemaa ajaloo järele välisturgudel nõudlus olla?

— Rohkem kui! Oleme filmi juba Hiinasse müünud. Ja seda näidati suure eduga Saksamaal, jõudes seal esimesel väljalaskenädalal esikümnesse. Dubleerime filmi praegu Londonis Sheppertoni stuudios inglise keelde ja näitame seda oma ülemaailmsetele kolleegidele.

Pärast subtiitritega versiooni linastumist hakkasid filmi vastu huvi tundma meie kolleegid Kagu-Aasiast, Ladina-Ameerikast ja mitmest Euroopa riigist. Ja loomulikult esitletakse filmi kindlasti kõikidel digimeediadel üle maailma, ülemaailmne Disney tiim on «Viimase kangelase» juba oma paketti kaasanud.

Kas kirjutate juba The Last Hero 2 stsenaariumi?

— Oleme alustanud stsenaariumi loomise ettevalmistustööd. Lisaks on mul väga hea meel, et selle töö esimene samm oli ühisprojekt telekanali «Venemaa» saatega «Sinine lind». Kevadhooajal jõuab ekraanile esilinastusetendus «Sinine lind – viimane kangelane», mille võitja saab võimaluse osaleda meie muinasjutu jätkus.

Millised on praegu Disney äri aktsiad Venemaal?

— Täna on meil äri üsna tasakaalus: filmilevi, meedialevi, tarbekaupade litsentsimine ja telekanal toovad sama osa tuludest.

Aasta alguses avati Peterburis esimene Disney pood. Miks on ettevõte Venemaale nii kaua sõitnud?

— Iga projekti õnnestumiseks peate valima õige hetke. Oleme kaua otsinud partnereid, analüüsinud turgu, otsinud õiget mudelit. 11 aasta jooksul oli kõikidel üritustel, kus ma osalesin, enim küsitud küsimus kaupluste avamise kohta Venemaal. Mul on väga hea meel, et nüüd saan vastata: saime hakkama.

Naine tippjuht Venemaal on endiselt tegelane filmist «Kodus võõraste seas». Kas tunnete end nagu must lammas?

— Ausalt öeldes tunnen end väga mugavalt. Lubage mul teiega mitte nõustuda, sest mul on palju sõpru, kes juhivad Venemaal suuri ettevõtteid.

Nende loetlemiseks piisab ühe käe sõrmedest!

— Sa tunned kõiki nägemise järgi! Aga nad on ja ma usun, et sageli on see naise enda valik. Keegi valib pere ja keegi usub, et neid saab realiseerida mõne muu tegevusvaldkonna kaudu.

Erinevatel põhjustel selgus, et alustasin oma karjääri piisavalt varakult ja mind veeti minema. Ausalt öeldes on Disney ideaalne koht töötamiseks. Esiteks on see, mida me teeme, väga emotsionaalne ja teiseks on see perele väga lähedal.

Tulin Disneysse, kui mu poeg oli kolme ja poole aastane ja me kasvasime koos üles.

Teie poeg õpib Inglismaal. Paljude edukate inimeste lapsed õpivad nüüd välismaal. See, et nad kasvavad teises reaalsuses ja on riigist ära lõigatud, võib saada kauni tuleviku Venemaa probleemiks?

— Mu poeg kasvas üles Venemaal: ta käis siin lasteaias, käis koolis ja astus täiskasvanuna ühte Inglismaa parimasse kooli. Ma ise õppisin Harvardis ja arvan, et see aitas mind palju.

Mu poeg on praegu 14 ja tal on juba sama väljavaade, milleni jõudsin alles 30-aastaselt. Poeg räägib suurepäraselt vene keelt, tunneb end venelasena, kuid samas orienteerub ta suures maailmas hästi ja õpib tohutult palju asjadest: see on ladina keel ja muud üksused.

Venemaa on globaalses maailmas osaleja ja uue põlvkonna jaoks on väga oluline sellest osa saada.

Kas ta mõtleb vene või inglise keeles?

— Vene keeles muidugi, aga ta oskab viit keelt, mul on raske temaga sammu pidada. Ta suhtleb sõpradega kogu aeg kolmel-neljal ekraanil. See on täiesti erinev põlvkond, mis on suurepärane.

Allikas: https://www.dp.ru/a/2018/03/01/Samaja_pribilnaja_nisha

Koosoleku pakkumine ärikirjas

Ärisfäär, mida iganes võib öelda, on tihedalt seotud regulaarsete ärikohtumistega ja nende tulemus sõltub kahtlemata alati otseselt pädevast kutsest. Miks see nii on? Kõik on väga lihtne, kuna absoluutselt iga koosoleku ärikirja näide suudab selle kujundamisel näidata vähemalt kolme peamist nõuet, nimelt:

 1. Kirja tekst ei tohiks olla liiga pikk.
 2. Adressaat peaks juba ärikirja esimestest ridadest aru saama selle olemusest.
 3. Kindlasti peab kirjas olema pädev järeldus nii kirjalikult kui ka viisakuse mõttes.

Näiteks ärikohtumise ametliku kirja näidis algab alati saaja andmetega (paremal oleval lehel), sealhulgas: töötaja ametikoht (vajadusel), ettevõtte nimi ja saaja initsiaalid.

Pärast seda tähendavad sellised kirjad otsest kaebust, mille jaoks reeglina kasutatakse malli: «Kallis Ivan Ivanovitš» (näide).

Need on standardreeglid, mida tuleb tõrgeteta järgida, kuid kirja sisul tervikuna on oluline roll, seega peaksite sellele erilist tähelepanu pöörama!

Kuidas ärikirjas kohtumist paluda?

Korrektne ärikohtumise taotlus peaks kohe selle tähtsust «hõiskama» ja samal ajal on selliseid teateid kahte levinumat tüüpi: konkreetselt kohtumistaotlusega (millest saaja võib ka keelduda) ja palvega teatud asjaoludel kohtuda. Näiteks teist võimalust kasutavad ettevõtted kliendiga suhtlemisel, kellega suhtlemisel toimusid sündmused, mis võivad teda kahjustada.

Kuna sellisel juhul on vaja ärikirjas kohtumist pakkuda, ei tohiks keeldumise võimalust vihjata, sest see näeb vähemalt taktitundetu välja! Seetõttu peaks ärikirjal olema kohustuslik kalle, mille alguses kirjeldatakse tingimata probleemi olemust. Peale seda on ette nähtud kas kohtumise soov või ettepanek kohtumiseks, millega koos kirjeldatakse, miks kliendil seda vaja on!

Oluline on märkida, et ärikirjas kohtumise taotlus algab sarnaselt! Nagu öeldud, peaksid sõna otseses mõttes kirja esimesed read juba kirja saatmise põhjusele täieliku vastuse andma, mis sarnaneb tavalise pressiteate loomise põhimõttega, kus kiireks tutvumiseks piisab paarist lausest koos sõnumiga. Ärielu on pidev sagimine, nii et kõik ärimehed ei saa kohe pärast kirjade saamist vastata! Teksti pädev kirjutamine ei säästa mitte ainult saaja aega, vaid ka banaalset austust tema vastu.

Ärikirjal, koosolekukutsel ja muudel kutseteatistel peab olema õige päis!

Reeglina kasutatakse tänapäevastes äritingimustes ümbrikutes paberkirju harva, kuna elektroonilised mudelid on mugavam lahendus.

See võimaldab teil lisada sellele mitmesuguseid faile, vormindada sisu atraktiivsel viisil ja jätta lisateabe saamiseks täielikud lingid.

Kuid ärikirjas olev elektrooniline koosolekukutse nõuab ka selle «päise» korraldamist, mis on täiendavad väljad kirjade sorteerimiseks.

Miks seda vaja on? Siin on kõik äärmiselt lihtne. Igas organiseeritud e-kirjade süsteemis on lisaks standardpealkirjadele ka individuaalselt loodud, kuhu satuvad ühe või teise teemaga seotud kirjad.

Seetõttu on väga oluline täita sõnumi teema, näiteks: «Uue müügiplatvormi loomine» jne. Selline sõnumi päis ja vastavalt näidis — kutsekiri ärikohtumisele pädev disain, nii et isegi sellistele pisiasjadele tuleks tähelepanu pöörata! Kõik see tõstab esile taotluse professionaalsuse ja seda märkab iga vastuvõtja väga tugevalt.

Mida on veel oluline teada kohtumiskirja koostamisel?

Pädeva teksti koostamiseks peaksite alati järgima aktsepteeritud ärisuhtluse norme, seetõttu peaks ärikohtumise määramise näidiskiri välja nägema järgmine:

 1. Alustage tervitusega, nagu eespool mainitud (Kallis).
 2. Olge individuaalselt kujundatud vastavalt saaja või saajate rühma omadustele! Selleks peab sõnum olema partneri emakeeles, mis on leitav organisatsiooni enda andmebaasist (info puudumisel lihtsalt partneri riigis kasutusele võetud keeles).
 3. Vaba kirjutamine on alati vale otsus! On vaja kasutada ainult teksti vormilist konstruktsiooni (kirjandusliku stiili kasutamist ei soovitata).
 4. Ärikiri ei ole reklaampostitus! Ta ei tohiks teha eranditult ettepanekut selle teema uurimisega organisatsiooni lisamaterjalide kohta! Seetõttu on konkreetsus veel üks oluline reegel! Saaja peab kohe aru saama MIDA ja MIKS temalt nõutakse!
 5. Kui küsimused või loendid on oluline osa, mis tuleb lisada loodavasse kohtumise kokkuleppimise ärikirja, tuleks mallis need teadlikult eraldada! Pikad nimekirjad ajavad lugejas ainult segadusse.
 6. Pange alati oma digiallkiri, mis on igas enam-vähem edukas ettevõttes. Kui seda pole, pole see hirmutav, kuid selle olemasolu annab täiendava pildi.

Kuidas kirjutada kirja pärast ärikohtumist ja miks seda vaja on?

Olenemata tulemustest on ärikiri pärast esimest kohtumist žest pädeva lähenemise kohta ettevõtlusele ja täiendav «linnuke» inimese professionaalsuse suunas. Seetõttu tasub alati selline küsimus esitada, samuti vastata absoluutselt kõikidele saabuvatele kirjadele (muidugi välja arvatud rämpspost).

Kirja struktuur, nagu võite arvata, on mõnevõrra erinev, kuna te ei pea oma kutset atraktiivseks muutma, kuid tulemust tasub kinnistada. Selleks peaksite alustama lihtsalt ärivestluse konkreetse kuupäeva mainimisega, mis näitab sõnumi individuaalsust ja tuletab adressaadile lihtsalt meelde, millise kohtumise kohta on tegu.

Samuti on oluline koostada lühike (tegelikult viimane) kiri, mis väldib kordusi eelnevalt läbi räägitud teabega (nii esimeses kirjas kui ka koosolekul). Seetõttu võib lühike näide välja näha selline:

 1. Kallis Artem Aleksandrovitš, see kiri on meie läbirääkimiste jätk isiklikul ärikohtumisel 31. detsembril.
 2. Arutasime oma ettevõtete üheks juhtivaks kaubamärgiks liitmise teemat (kogu vestluse kokkuvõte).
 3. Oleksin tänulik, kui ütleksite oma lõpliku arvamuse antud teema kohta (väike üleskutse ettepaneku üle uuesti läbi mõelda).
 4. Helistage mulle lihtsalt minu isiklikul numbril või kui teile on mugavam, lepime kokku uue kohtumise koos täiendava aruteluga (helistage vastamiseks või teisele kohtumisele).
 5. Loodan, et suudame jõuda arusaamani ja jätkata koostööd uuel tasemel (lühikese kirja valmimine viisakalt üleskutsega vastata jah).

Milline on parim viis ajatatud ärikirja kirjutamiseks?

See olukord on kahtlemata delikaatsem teema, sest ühelegi ärimehele ei meeldi oma plaanidest kõrvale kalduda. Kuid see on äri ja see juhtub! Peaasi on uue ettepanekuga partnerile korrektselt edastada kogu ülemineku olemus.

Sel juhul on põhinõue sisu hoolikalt läbimõeldud järjepidevus, mille lugemise järel nõustub iga vastuvõtja, et muud lahendust pole. Üldiselt peaks selline teade olema ka lühike, algama kutse alusel (Kallis) ja jätkama loogilise sõnumiga ülekandmise vajadusest (suure kahetsusega teatame, et seoses sellega).

Siis tuleks kindlasti põhjust teavitada, sest sellest oleneb, kas partner jõuab üksteisele arusaamisele. Näiteks: (lennu hilinemise tõttu koosolek planeeritud 31. detsembrile), siis näidatakse ära vestluse olemus (meie ettevõtete ühinemise teemat pidada ei saa).

Allikas: https://buyingbusinesstravel.com.ru/glossary/term/prosba-o-vstreche-v-delovom-pisme/

Visiitkaardid inglise keeles — kui teil on vaja teavet dubleerida

Äriinimesed — visiitkaarte pole, käed samuti puuduvad. Visiitkaart mitte ainult ei säästa aega kontaktandmete vahetamisel, vaid loob ka äripartnerist teatud mulje. Esmamulje on kahtlemata kõige olulisem, seega peaksite visiitkaardi loomisele piisavalt tähelepanu pöörama.

Kui teie ettevõte on rahvusvaheline, on teie visiitkaardi õige kujundus teie jaoks topelt oluline. Üldtunnustatud rahvusvaheline keel on inglise keel ja ingliskeelsed visiitkaardid, mille näidiseid näete meie veebisaidil, on välispartneritega kohtumisel väga abiks.

Võite paigutada ingliskeelse teabe oma tavalise visiitkaardi tagaküljele, kuid siis on teie partneritel keeruline täiendavaid märkmeid teha.

Palju ettenägelikum oleks teha eraldi komplekt rahvusvahelises — inglise keeles, pealegi demonstreerite sel moel oma ärietiketi tundmist.

Visiitkaart inglise keeles: näide, sordid ja omadused

Ingliskeelse visiitkaardi näidise leiate Internetist hõlpsalt, kuid tavaliselt esitatakse seal mallivalikud. Kui soovite endale unikaalse visiitkaardi teha, peate teadma mitmeid reegleid, millest peaksite kinni pidama.

Ingliskeelne visiitkaart eeldab põhimõtteliselt sama teabe olemasolu kui tavaline: isikuandmed, maksimaalne kontaktteave, organisatsiooni nimi, ametikoht ja vajadusel teie organisatsiooni pakutavate teenuste loend. Aga kuidas on õige see kõik inglise keeles kirjutada?

 1. Välismaalastel reeglina puudub mõiste «isanimi», seetõttu, et mitte eksida, on parem kirjutada ainult perekonnanimi ja eesnimi järgmises järjekorras: eesnimi, seejärel perekonnanimi või määrake isanimi ühe tähega ja asetage see ees- ja perekonnanime vahele. Näiteks peaks Ivan Sergeevitš Petrov ingliskeelses versioonis välja nägema selline: Ivan S. Petrov.
 2. Kui organisatsiooni nimi sisaldab initsiaalidega perekonnanimesid, näiteks «Lomonosovi Moskva Riiklik Ülikool», jääb ingliskeelsesse versiooni ainult perekonnanimi ja organisatsiooni nimi tuleks kirjutada sel viisil: «Lomonosovi Moskva Riiklik Ülikool» .
 3. Aadresse ei tõlgita vene keelest, et välismaalane saaks aadressi inglise keeles lugeda, kuid see kõlas vene keeles. Näiteks inglise visiitkaardile tuleks Tverskaja tänav kirjutada nii: Tverskaja tänav.

Kui järgite ülaltoodud soovitusi, on inglise visiitkaardi kujundus õige ja välispartneritel on teie kohta positiivne arvamus.

Tulemused

Kasutage ingliskeelseid visiitkaartide näiteid, et kujundada oma ja minna rahvusvaheliseks. Visiitkaardist saab väike võti laia maailma ja see võimaldab teil isegi ilma inglise keele eriteadmiseta anda näitusel potentsiaalsetele välispartneritele kontaktandmeid ja edendada oma äri rahvusvahelisel tasemel.

Allikas: http://ppsprint.ru/production/visitki/vizitki_na_anglijskom_yazyke/

Abi töökohast

Tänapäeval nõuavad enamik maailma riikide saatkondade konsulaarosakondi viisa taotlemisel töökohast tõendit.

Milline peaks olema töökoha tõend viisa saamiseks

1. Teie ettevõtte kirjaplangile tuleb trükkida töötõend, mis sisaldab kõiki teie ettevõtte (organisatsiooni) andmeid, aadressi ja kontaktnumbreid.

2. Tunnistus koostatakse mis tahes kujul, kuid see peab tingimata sisaldama järgmist teavet: teie ametikoht ja teie igakuine sissetulek või keskmine sissetulek aastas.

3. Töökoha tõend peab olema kinnitatud ettevõtte (organisatsiooni) ümarpitsati ja direktori, soovitavalt ka raamatupidaja allkirjaga. Kui olete ise ettevõtte direktor, võib teie tunnistusele alla kirjutada asetäitja. direktor või mõni muu töötaja, kellel on sellistele dokumentidele allkirjaõigus — viisaametnik mõistab seda õigemini ja õigesti.

4. Pidage meeles! Enamikule saatkondade konsulaarosakondadele meeldib sertifikaatide ehtsust kontrollida, helistades sertifikaadi üksikasjades märgitud telefoninumbritele, ning enamikul juhtudel ei tutvusta saatkonna töötajad end ja mis kõige tähtsam — saatkonna töötajatel on kõik võimalused uurige, kas tunnistusel on märgitud kontori või kodu telefoninumber. …

5. Efektiivsem on, kui lisate töökoha tõendile isikliku visiitkaardi.

Tõendi näidis töökohalt

LLC «Tööandja» — (organisatsiooni täisnimi)

Juriidiline aadress

Tegelik aadress

Telefon

Faks

Väljastatakse esitamiseks nõudmisel kohas (on võimalik märkida saatkond, näiteks: Välja antud esitamiseks Prantsuse Vabariigi saatkonna konsulaarosakonda)

Alates «__» _________ 20__

KOKKUVÕTE

Välja antud Ivan Ivanov Ivanovitšile, kuna ta töötab tõesti LLC-s «Tööandja» alates «__» __________ 20__ kuni praeguse ajani kõigi pealike juhina. Keskmine kuupalk on (keskmine summa) rubla.

Prantsusmaa reisi ajal «__» ________ kuni «__» ________ 20__ Ivanov I.I. järgmine tasustatud puhkus tagatakse töökoha säilitamisega.

OÜ «Tööandja» tegevusvaldkond on kasulike teenuste osutamine.

LLC «Tööandja» peadirektor ____________________ Sidorov Sidor Sidorovitš

OÜ «Tööandja» pearaamatupidaja ____________________ Petrov Petr Petrovitš

Organisatsiooni tempel

Võimalus saada töökoha tõend Schengeni riikidesse ja Šveitsi sisenemisviisa saamiseks tööreisi või näituse külastamise eesmärgil (mitte turismi eesmärgil)

LLC «Pupkin and Sons»

(peab olema ettevõtte kirjaplank, millel on märgitud ettevõtte aadress ja telefoninumbrid koos linnakoodiga)

Tarnida nõudmise kohas

Keelte ja kultuuride sünergia: interdistsiplinaarne uurimistöö

25. — 26. septembril 2020 toimub Peterburi Riiklikus Ülikoolis II rahvusvaheline teaduslik ja praktiline konverents «Keelte ja kultuuride sünergia: interdistsiplinaarne uurimus». Aadress: Peterburi, ülikooli muldkeha 7-9.

Konverents on pühendatud kaasaegse keeleteaduse, keeltevahelise ja kultuuridevahelise suhtluse ja tõlkimise probleemide arutamisele, samuti võõrkeelte õpetamise teaduslike ja metoodiliste käsitluste uurimisele. Konverents sisaldab täiskogu ja sektsiooni aruandeid ning meistriklasse.

Osalema on oodatud keeleteaduse, õpetamismeetodite, tõlketeooria, meediauuringute, sotsiolingvistika, orientalistika, kirjandusteaduse ja kognitiivteaduse valdkonna spetsialistid.

Sektsioonid

«Tõlkimine, tõlkeõpe ja kultuuriline keeleteadus» (juhendaja — Ph.D., dotsent Rubtsova Svetlana Yurievna (Peterburi Riiklik Ülikool), moderaator — Ph.D., dotsent Elena Bugreeva (Peterburi Riiklik Ülikool))

«Tõlke ja tõlkeprotsesside juhtimise pragmaatilised probleemid» (Venemaa tõlkijate liidu Peterburi piirkondliku osakonna juhatuse esimees, tõlkefirma «Literra» (Venemaa) direktor Mištšenko Ilja Anatoljevitš, moderaator — juhataja — juhataja Tõlkefirma «Literra» (Venemaa) arendusdirektor Ivanov Aleksander Valerjevitš)

«Kaasaegsed suundumused kognitiivsetes keeleuuringutes» (juhendaja — filosoofiadoktor, prof. Aleksei Minchenkov, Peterburi Riiklik Ülikool)

«Suhtlusprobleemid»

 1. «Kriisikommunikatsioon: sõnade mõju inimteadvusele» (juhendaja — Ph.D., dotsent Bril Sergei Mihhailovitš, Peterburi Riiklik Ülikool)
 2. «Argumentatsioon meedia diskursuses» (juhendaja — Ph.D., dotsent Vadim Yuryevich Golubev, Peterburi Riiklik Ülikool)
 3. «Õiguskeel kui suhtlusvahend» (juhendaja — õigusteaduste kandidaat, dotsent Sergei Aleksandrovitš Belov, Peterburi Riiklik Ülikool, riigikeeleprobleemide uurimisinstituudi direktor)

«Ida Lääs. Keelte ja kultuuride dialoog «(juhendaja — ajalooteaduste kandidaat, Pan Tatjana Aleksandrovna, juhtivteadur, IVR Kaug -Ida osakonna juhataja, moderaator — ajalooteaduste kandidaat, vanemlektor Zdanevitš Aleksander Sergejevitš, St. Peterburi Riiklik Ülikool)

«Vene keel kultuuridevahelises ruumis» (juhendaja — filosoofiadoktor, prof. Elena I. Seliverstova, Peterburi Riiklik Ülikool)

«Arktika rahvad: kaasaegne sotsiolingvistiline ruum» (juhendaja — Ph.D., dotsent Nadezhda Klimovna Kharlampieva, St., Peterburi Riiklik Ülikool)

«Romantilised keeled ja kirjandus kultuuride dialoogis» (juhendaja — filosoofiadoktor, prof. Tatiana Solomonovna Taimanova, Peterburi Riiklik Ülikool)

«Professionaalne lingvodaktika» (juhendaja — pedagoogikateaduste doktor, prof Larisa Petrovna Tarnaeva, Peterburi Riiklik Ülikool, moderaator — pedagoogikateaduste kandidaat, vanemlektor Elena Gennadievna Beljajeva, Peterburi Riiklik Ülikool)

25. september 2020 (reede)

 • 9.00 — 10.00 Osalejate registreerimine
 • 10.00 — 10.15 Konverentsi avamine. Avasõnad võõrkeelte teaduskonna dekaan Rubtsova Svetlana Yurievna (Peterburi Riikliku Ülikooli saal, Universitetskaya nab., 7-9)
 • 10.15 — 13.00 plenaaristung (Peterburi Riikliku Ülikooli saal, Universitetskaya emb., 7-9):
  • Kropatšov Nikolai Mihhailovitš, õigusteaduste doktor, professor, Peterburi Riikliku Ülikooli rektor, Venemaa Teaduste Akadeemia korrespondentliige
  • Palažtšenko Pavel Ruslanovitš, nõukogude ja vene keele tõlkija, M. S. Gorbatšovi ja E. A. Ševardnadze tõlkija
  • Karppinen Merja, professor, rakenduskõrgkooli (Soome) keelekeskuse direktor
 • 13.00 — 14.

  00 Lõunasöök

 • 14.00 — 18.00 Breakout -sessioonid (Peterburi Riikliku Ülikooli filoloogiateaduskond, 11 Universitetskaya nab.).
 • 14.00 — 18.00 Meistriklassid

26. september 2020 (laupäev)

 • 10.00 — 13.00 — plenaaristung (Peterburi Riikliku Ülikooli saal, Universitetskaya emb., 7-9):
  • Aleksei Kozulyaev, RuFilms LLC peadirektor, audiovisuaalse tõlkekooli juht (Venemaa)
  • Stojkovic Nadezhda, International Journal of Vocational English Language Techniques peatoimetaja, Niši ülikool (Serbia)
  • Mištšenko Ilja Anatoljevitš, Venemaa Tõlkijate Liidu Peterburi piirkondliku osakonna juhatuse esimees, tõlkebüroo «Literra» (Venemaa) direktor
 • 13.00 — 14.00 Lõunasöök
 • 14.00 — 18.00 Breakout -seansid (Peterburi Riikliku Ülikooli filoloogiateaduskond, 11 Universitetskaya nab.)
 • 14.00 — 18.00 Meistriklassid
 • 18.00 — 18.30 Konverentsi tulemuste kokkuvõte (Peterburi Riikliku Ülikooli filoloogiateaduskonna saal, Universitetskaya emb., 11)

avaldamine

Allikas: http://foreignlang.spbu.ru/2020/03/02/sinergija-jazykov-i-kultur-mezhdisciplinarnye-issledovanija/

Valmis ärikiri inglise keeles koos tõlkega

Ilma ärikirjavahetuseta on väga raske ette kujutada kaasaegset äri. See on eriti oluline koostöös rahvusvaheliste ettevõtetega. Aga sageli kirjutada ärikiri inglise keeles võib päris raske olla.

Mulle ei meeldi midagi pooleli jätta. Minu jaoks on hädavajalik näha, et igale telefonikõnele vastatakse ja ükski e -kiri ei jää vastamata.

~ Alan W. Livingston

Nagu teate, on äri- ja suulisel inglise keelel oma eripärad. Ingliskeelses ärikirjavahetuses on vaja mitte ainult näidata keeleoskust, vaid ka lahendada töömomente, järgides teatud struktuuri ja juhindudes ärietiketi normidest.

Sellest artiklist saate teada, millised ingliskeelsed ärikirjad on olemas, tutvuge fraaside ja klišeedega. Samuti leiate näiteid ja inglise keeles valmis ärikirju koos tõlkega.

Ärikirjad inglise keeles koos tõlkega

Ärikirjavahetuses on ingliskeelsete ärikirjade jaoks erinevad mallid, olenevalt kirja teemast ja eesmärgist.

Ärikirju on palju, meie artiklis oleme valinud kõige levinumad.

Õnnitluskiri

Õnnitluskiri saadetakse sageli töötajatele või partneritele, et rõhutada nende isiklikku panust tööstuse arengusse või õnnitleda neid isiklike saavutuste ja meeldejäävate kuupäevade puhul.

Näide õnnitluskirjast inglise keeles
Hr John Lewis peadirektor Hoverny Ltd 4567 Snake street Oakland, California Howard Stanley 9034 Canyon Street San Francisco, California USA, 90345 01. oktoober 2015 Lugupeetud härra Stanley, oktoober 02 on teie 10. aastapäeva tähelepanuväärne päev Hoverny liikmena Ltd. Nende aastate jooksul osutusite lojaalseks ja kvalifitseeritud töötajaks, kellel on suur potentsiaal. Tunnustame teie panust meie ettevõtte edusse ja soovime teid õnnitleda 10. aastapäeva puhul. Austusega, John Lewis,

Peadirektor

Allikas: https://ienglish.ru/blog/business-angliiskiy-po-skype/delovaia-perepiska-na-angliiskom/delovoe-pismo-na-angliyskom-s-perevodom

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 10, стр. 1

Телефон: 8 (495) 587-80-80

Факс: 8 (495) 587-80-80 доб. 6 

E-mail: [email protected]

Сайт: http://kadastr.ru/

Руководство ФГБУ «ФКП Росреестра»

И.о. директора: Литвинцев Константин Александрович

Федеральная кадастровая палата (ФГБУ «ФКП Росреестра») – подведомственное учреждение Росреестра. Учреждение образовано в марте 2001 года, с 2009 года находится в ведении Росреестра. Филиалы Федеральной кадастровой палаты действуют в каждом регионе России.

Федеральная кадастровая палата обеспечивает реализацию полномочий Росреестра в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета объектов недвижимости и кадастровой оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учреждение обеспечивает ведение Единого государственного реестра недвижимости в части внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории, объектов культурного наследия, границ субъектов РФ, муниципальных образований, населенных пунктов и других объектов.

Федеральная кадастровая палата предоставляет сведения из Единого государственного реестра недвижимости, принимает заявления о кадастровом учете и (или) регистрации прав, определяет кадастровую стоимость при образовании объектов недвижимости или при изменении их характеристик.

Чтобы сделать получение услуг более удобным, в структуре Федеральной кадастровой палаты действует Ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО). Операторы ВЦТО в круглосуточном режиме предоставляют консультации, помогают предварительно записаться на прием и узнать статус заявления, сообщают справочную информацию.

Также для удобства заявителей в учреждении организовано выездное обслуживание по предоставлению услуг Росреестра и курьерская доставка документов.

Федеральная кадастровая палата активно взаимодействует с профессиональным сообществом – кадастровыми инженерами, оказывает им консультативную и методическую помощь. Также учреждение предоставляет информацию региональным органам власти и органам местного самоуправления в части получения услуг Росреестра.

В 2016 году Федеральная кадастровая палата создала собственный Удостоверяющий центр, который выдает сертификаты электронной подписи. Таким образом, учреждение расширяет возможности получения услуг в электронном виде – более удобных и доступных для заявителей. С помощью сертификатов электронной подписи, выданных удостоверяющим центром, можно воспользоваться государственными услугами Росреестра и других ведомств.

Приказ Росреестра от 21.12.2021 № П/0487 «О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности федерального государственного бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества»

Отчет о результатах деятельности ФГБУ «ФКП Росреестра» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год

Информация о среднемесячной заработной плате директора, заместителей директора и главного бухгалтера ФГБУ «ФКП Росреестра» за 2020 год

Приказ Росреестра от 09.03.2021 № П/0095 «Об утверждении Порядка расчета и утверждения коэффициента выравнивания, применяемого при определении объема финансового обеспечения государственного задания федеральных государственных бюджетных учреждений, в отношении которых Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии осуществляет функции и полномочия учредителя»

Приказ Росреестра от 16.12.2020 № П/0477 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»

Приказ Росреестра от 11.12.2017 № П/0579 «О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».

Приказ Росреестра от 03.12.2017 № П/0612 «Об утверждении государственного задания федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и  картографии» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Приказ Росреестра от 19.07.2017 № П/0340 «О внесении изменений в государственное задание федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденное приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 30.12.2016 № П/0649»

Приказ Росреестра от 29.06.2015 № П/354 «О мониторинге качества управления деятельностью федеральных государственных бюджетных учреждений,подведомственных Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»

Приказ Росреестра от 01.06.2015 № П/256 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников подведомственных Росреестру федеральных государственных бюджетных учреждений»

Распоряжение Росреестра от 09.07.2014 № Р/82 «Об организации работы по подготовке, утверждению государственных заданий для федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, и контроле их выполнения»

Распоряжение Росреестра от 22.06.2016 № Р/0118 «О внесении изменений в распоряжение Росреестра от 09.07.2014 № Р/82 «Об организации работы по подготовке, утверждению государственных заданий для федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, и контроле их выполнения»

Приказ Росреестра от 13.12.2016 № П/0595 «О внесении изменений в приказ Росреестра от 01.09.2011 № П/331 «О переименовании федерального бюджетного учреждения «Кадастровая палата» по Москве в федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» и признании утратившим силу отдельных приказов Росреестра»

Приказ Росреестра от 30.12.2016 № П/0649 «Об утверждении государственного задания федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Приказ Росреестра № П/0387 от 21.08.2017 «О внесении изменений в государственное задание федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденное приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 30.12.2016 № П/0649»

Приказ Росреестра от 28.06.2017 № П/0302 «О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного учреждения «Федерального государственная палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»

Приказ Росреестра от 15.12.2017 №П/0586 «Об утверждении базовых нормативов затрат на выполнение государственных работ федеральным государственным бюджетным учреждением /»Федеральная кадастровая палата Федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии», подведомственным Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, и корректирующих коэффициентов к ним на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Приказ Росреестра от 22.12.2017 № П/0612 «Об утверждении государственного задания федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и  картографии» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Приказ Росреестра от 11.10.2017 № П/0452 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра картографии»

Отчет об исполнении ФГБУ «ФКП Росреестра» государственного задания за 2017 год, утвержденного приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 20.12.2016 № П/0649 (в редакции приказа Росреестра от 21.08.2017 № П/0387)

Приказ Росреестра от 18.12.2017 № П/0594 «Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  и картографии»

Приложение к Приказу Росреестра от 18.12.2017 № П/0594 «Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»

План финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ «ФКП Росреестра» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утвержденный приказом ФГБУ «ФКП Росреестра» от 22.01.2018 №П/007

Приказ Росреестра от 15.02.2018 № П/0059 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» и среднемесячной заработной платы работников этого учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера)»

Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ «ФКП Росреестра» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный приказом ФГБУ «ФКП Росреестра» от 30.03.2018 №П/086.

Отчет о результатах деятельности ФГБУ «ФКП Росреестра» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год

Отчет о результатах деятельности ФГБУ «ФКП Росреестра» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2017 год

Информация о среднемесячной заработной плате директора, заместителей директора и главного бухгалтера ФГБУ «ФКП Росреестра»

Приказ Росреестра от 29.05.2018 № П/0223 «Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации»,подведомственным Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, и корректирующих коэффициентов к ним на 2018 год и плановый период 2019 и 2010 годов»

Приказ Росреестра от 10.09.2018 № П/0378 «О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»

Приказ Росреестра от 17.09.2018 № П/0383 «О внесении изменений в приказ Росреестра от 22.12.2017 № П/0612 «Об утверждении государственного задания федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Приказ Росреестра от 27.09.2018 № П/0403 «О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»

Приказ Росреестра от 28.12.2018 № П/0526 «Об утверждении государственного задания федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приказ Росреестра от 04.03.2019 № П/0073 «О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»

Приказ Росреестра от 11.03.2019 № П/0079 «О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного учреждения«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,кадастра и картографии»

Приказ Росреестра от 15.03.2019 № П/0084 «О внесении изменений в государственное задание федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденное приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 28.12.2018 № П/0526»

Информация о среднемесячной заработной плате работников федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» и соотношения в части среднемесячной заработной платы директора, заместителей директора, главного бухгалтера и средней заработной платы работников за 2019 год;

Информация о среднемесячной заработной плате работников федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» и соотношения в части среднемесячной заработной платы директора, заместителей директора, главного бухгалтера и средней заработной платы работников за 2018 год

Приказ Росреестра от 18.11.2019 № П/0482 «О внесении изменений в государственное задание федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденное приказом Росреестра от 28.12.2018 № П/526»

Приказ Росреестра от 23.12.2019 № П/0529 «Об утверждении государственного задания федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Приказ Росреестра от 20.01.2020 № П/0012 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание государственных услуг федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», подведомственным  Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Приказ Росреестра от 20.01.2020 № П/0013 «Об утверждении значений нормативных затрат на выполнение государственных работ федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», подведомственным  Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Приказ Росреестра от 20.01.2020 № П/0011 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»

Приказ Росреестра от 01.06.2020 № П/0174 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера федерального государственного бюджетного учреждения ФГБУ «ФКП Росреестра» и среднемесячной заработной платы работников этого учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера)

Приказ Росреестра от 22.10.2020 № П/0392 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии осуществляет функции и полномочия учредителя»

Приказ Росреестра от 17.11.2020 № П/432 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Приказ Росреестра от 17.11.2020 № П/433 «О внесении изменений в значения базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», подведомственным Федеральной службе государственной регистрации, кадастра картографии, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденные приказом Росреестра от 27 июля 2020 г. № П/0256»

Приказ Росреестра от 29.12.2020 № П/0507 «Об утверждении государственного задания федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»


Устав Oriflame — Об Oriflame

УСТАВ ПАРТНЕРОВ БРЕНДА ОРИФЛЭЙМ  

Для каждого Партнера Бренда Орифлэйм важно прочитать и знать содержание Этического кодекса Орифлэйм и Правил поведения, изложенных в Уставе, так как они составляют основу взаимоотношений компании и Партнера Бренда Орифлэйм, и являются неотъемлемой частью Правил. Следование им обязательно для всех Партнеров Бренда Орифлэйм независимо от того, был ли Устав опубликован в корпоративных изданиях или доведен до сведения Партнеров Бренда Орифлэйм любым другом способом. Компания Орифлэйм оставляет за собой право в любой момент по своему усмотрению прекратить регистрацию (терминировать регистрационный номер) Партнера Бренда Орифлэйм, предоставившего ложную личную информацию либо не соблюдающего правила Устава. Партнеры Бренда Орифлэйм, утратившие регистрационный номер в Орифлэйм, лишаются всех своих прав и преимуществ, в том числе своей структуры. Этический кодекс и Правила поведения созданы для защиты прав Партнеров Бренда Орифлэйм и продиктованы высокими стандартами бизнес-этики, в соответствии с которыми Партнеры Бренда Орифлэйм обязаны руководствоваться в своей деятельности законами своей страны, помимо обязательств, изложенных в Уставе.

 

I. ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ОРИФЛЭЙМ

Как Партнер Бренда Орифлэйм я обязуюсь следовать перечисленным ниже принципам ведения бизнеса.

1.1. Неукоснительно соблюдать все правила, отраженные в Уставе Орифлэйм и других изданиях компании. Следовать не только букве, но и духу Устава Орифлэйм.

1.2. Вступая в деловые отношения в качестве Партнера Бренда Орифлэйм, руководствоваться главным принципом – относиться к окружающим так, как я хотел бы, чтобы они относились ко мне.

1.3. Представлять продукцию, бизнес-возможности, а также любую информацию об Орифлэйм своим клиентам и Партнерам Бренда Орифлэйм честно и правдиво. Давать лишь те обещания – в письменной и устной форме – относительно продукции и возможностей, которые приведены в Официальных корпоративных изданиях Орифлэйм. При сравнении продукции и бизнес-возможностей Орифлэйм с продукцией и бизнес-возможностями других компаний помнить о важности предоставления исключительно проверенной официальной информации.

1.4. Обеспечить клиентам вежливый и оперативный сервис в части обслуживания заказов и рассмотрения претензий. В случае необходимости замены продукции следовать процедуре, предусмотренной соответствующей инструкцией из официальных источников.

1.5. Исполнять все обязанности Партнера Бренда Орифлэйм (а также спонсора и Директора), предписанные согласно достигнутому уровню и изложенные в Официальных корпоративных изданиях Орифлэйм.

1.6. Вести себя соответственно высочайшим этическим стандартам компании, подразумевающим честность, достоинство и ответственность.

1.7. Ни при каких обстоятельствах не использовать сеть Орифлэйм для распространения любой другой продукции или продвижения услуг, кроме одобренных компанией.

1.8. Строго придерживаться метода прямых продаж продукции потребителям, а значит не использовать розничные каналы дистрибьюции любого вида.

1.9 Не допускать распространения информации двусмысленного содержания, которая вольно или невольно может представить компанию Орифлэйм в глазах общественности в негативном виде.

1.10. Соблюдать законы своей страны, а также всех стран, в которых будет функционировать моя международная сеть.

1.11. Принятие условий Этического кодекса является необходимым условием заключения Правил.

 

II. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАРТНЕРОВ БРЕНДА ОРИФЛЭЙМ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

А. «Партнер Бренда Орифлэйм» (далее «Партнер Орифлэйм» / «Партнер») – здесь и далее подразумевается независимый партнер компании любого звания и уровня (включая Менеджеров, Директоров и выше).

Б. «Личная реферальная ссылка» — разработана и поддерживается компанией Орифлэйм на собственном сайте компании.

В. Если не предусмотрено иное, в данном документе под именем «Орифлэйм» подразумевается региональное представительство компании, в котором вы регистрировались как Партнер Бренда Орифлэйм.

Г. «Спонсорская цепочка» включает в себя Партнера Бренда Орифлэйм, его спонсора и всех вышестоящих спонсоров.

Д. «Персональная Группа» включает в себя всех Партнеров Бренда Орифлэйм, привлеченных спонсором напрямую или через других Партнеров Бренда Орифлэйм его Группы, за исключением Партнеров Орифлэйм  в первой линии, достигших уровня 22%, и их Групп.

Е. Под словом «Группа» подразумевается вся структура данного Партнера Бренда Орифлэйм, включая Партнеров, достигших уровня 22%, и их группы.

Ж. «Официальные корпоративные издания Орифлэйм» включают в себя «План Успеха – издание для Лидеров» (в том числе Устав Орифлэйм), каталоги Орифлэйм и вкладыши к ним, Стартовый комплект Партнера Бренда Орифлэйм, брошюра «Бизнес и красота», «Вэлнэс-гид», «NovAge. Гид по комплексному уходу за кожей», и любые материалы, опубликованные на официальном сайте компании.

З. «Спонсор» – Партнер Бренда Орифлэйм, который приглашает других Партнеров в Компанию, знакомит их с Орифлэйм, обучает и поддерживает их в работе.

И. «Правила» — правила и условия, а также иные документы, указанные в них, которые устанавливают правила, принципы, права и обязанности Партнеров Бренда Орифлэйм для целей приобретения продукции Орифлэйм, размещенные на сайте www.oriflame.ru

К. «Компания Орифлэйм», «компания», «Орифлэйм», «компания Орифлэйм» —
ООО «Орифлэйм Косметикс», ОГРН 1047704019990.

Слова, начинающиеся с заглавной буквы, но не имеющие определения в настоящем разделе, имеют то же самое значение, что и в предыдущем разделе «План Успеха – Издание для Лидеров».

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ

2.1. Чтобы стать Партнером Бренда Орифлэйм, кандидату требуется рекомендация уже зарегистрированного Партнера Орифлэйм (Спонсора). В некоторых случаях Орифлэйм имеет право прикрепить будущего Партнера к любой имеющейся структуре.

2.2. Регистрация в качестве Партнера Бренда Орифлэйм может быть проведена только с личного согласия кандидата. Партнер Бренда Орифлэйм несет все неблагоприятные последствия в связи с отсутствием такого согласия. Партнер Бренда Орифлэйм может иметь только один регистрационный номер.

2.3. Орифлэйм оставляет за собой право отказать кандидату в регистрации или перерегистрации.

2.4. Партнером Бренда Орифлэйм можно стать по достижении дееспособного возраста, либо с письменного разрешения законных представителей (родителей, усыновителей или попечителя) – с 14 лет.

2.5. Регистрация может быть оформлена для физических лиц — партнеров в количестве 2 человек в случае, если они являются друг другу законными супругами или родителем и ребёнком. Партнеры солидарно отвечают по своим обязательствам перед Орифлэйм в полном объеме, и компания может истребовать все задолженности с одного или обоих партнеров в случае неуплаты.

2.6. Партнер Бренда Орифлэйм может прекратить регистрацию в течение 30 дней после регистрации в качестве Партнера Бренда Орифлэйм (или в течение иного срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации) и вправе потребовать от Орифлэйм в указанный выше срок возврата денежного взноса за регистрацию.

2.7. Партнер Бренда Орифлэйм может прекратить регистрацию в срок более, чем 30 дней после регистрации в качестве Партнера Бренда Орифлэйм, направив письменное уведомление Орифлэйм. В таком случае, компания Орифлэйм не обязана осуществлять возврат денежного взноса, упомянутого в п. 2.6 выше.

2.8. Регистрация Партнера Бренда Орифлэйм в компании Орифлэйм прекращается через 17 каталогов (1 год).

2.9. Регистрация Партнера Бренда Орифлэйм продлевается по факту внесения ежегодной платы, которая автоматически начисляется в заказ Партнера по истечении годовой регистрации.

2.10. С учетом положений п. 2.8. выше, регистрация Партнера Бренда Орифлэйм в компании Орифлэйм прекращается:

— по истечении 4-х каталожных периодов после регистрации в Компанию в случае, если Партнером Бренда Орифлэйм не было размещено ни одного заказа с момента регистрации,

— по истечении 17-ти каталожных периодов (1-го года) от даты размещения последнего заказа.

При этом ежегодная плата через 17 каталожных периодов (1 год) не начисляется. 

2.11. Бывшие Партнеры Бренда Орифлэйм или их законные супруги могут быть зарегистрированы в Орифлэйм вновь при соблюдении следующего условия: перед повторной регистрацией должно пройти не менее 17-ти полных каталожных периодов после каталожного периода, в котором Партнер Бренда Орифлэйм разместил свой последний заказ.

В исключительных случаях компания оставляет за собой право изменять сроки повторной регистрации по собственному усмотрению.

2.12. Кандидат в Партнеры Бренда Орифлэйм обязан регистрироваться в первую линию одного из своих ближайших родственников (супруги/супруга, отца или матери, детей, родного брата или сестры), если кто-либо из них уже является Партнером Орифлэйм. Если несколько родственников кандидата в Партнеры Бренда Орифлэйм уже являются Партнерами Орифлэйм, то регистрация осуществляется в первую линию в соответствии со следующими приоритетами:

 1. супруги/супруга
 2. отца или матери
 3. детей
 4. родных брата/сестры

2.13. Законный супруг или законная супруга Партнера Бренда Орифлэйм, также желающие стать Партнерами Бренда Орифлэйм, могут быть зарегистрированы либо под тем же, что и супруг(-а), номером, либо под отдельным регистрационным номером, но в первой линии своего супруга(-и). В последнем случае, если один из супругов желает прекратить свое членство в Орифлэйм с целью совместной регистрации под одним номером с супругом, присоединившимся к Орифлэйм первым, применяются следующие правила:

— полученные им единовременные выплаты за достижение званий будут вычитаться из любого более высокого денежного вознаграждения супруга, который присоединился к Орифлэйм первым, если такое денежное вознаграждение является результатом прекращения членства супруга с целью создания совместной регистрации под одним номером.

— действие регистрации первого супруга приостанавливается сроком на 1 год, а по истечении указанного срока его регистрация в Орифлэйм прекращается.

— совместная регистрация супругов под одним номером может быть осуществлена сразу после подачи одним из супругов заявления на прекращение своего членства в Орифлэйм под отдельным номером.

2.14. Орифлэйм вправе прекратить регистрацию Партнера в Орифлэйм в случае нарушения Этического кодекса или Правил поведения.

2.15. Орифлэйм оставляет за собой право приостановить действие регистрации Партнера Бренда Орифлэйм на время проведения расследования нарушения.

2.16. Изменение некорректных регистрационных данных Партнера Бренда Орифлэйм возможно только с согласия Орифлэйм при наличии объективных обстоятельств в течение 3-х каталожных периодов с момента регистрации Партнера Бренда Орифлэйм. В случае представления Партнером некорректных регистрационных данных, Орифлэйм вправе воспользоваться правом, предоставленным п. 2.15.

 

3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ СТРУКТУР

 

3.1. Партнерам Бренда Орифлэйм запрещается перерегистрироваться под другого спонсора. Повторная регистрация может осуществляться только после прекращения регистрации (терминации) и с соблюдением правила, изложенного в пункте 2.11. В случае расторжения договора с Орифлэйм, Партнер Орифлэйм теряет свою группу. Группа переходит к ближайшему вышестоящему спонсору Партнера, расторгнувшего договор с Орифлэйм.  Регистрация прекращается в соответствии с п. 2.8.-2.10. настоящего Устава.

3.2. В случае, если Партнер Бренда Орифлэйм воспользовался пунктом 2.11 настоящего Устава и расторгнул договор с Орифлэйм с повторной регистрацией в другой структуре по прошествии соответствующего периода, оговоренного в Уставе, к нему применяются специальные правила финансовых выплат и развития новой структуры, изложенные в пп. 3.2.1 – 3.2.3.

3.2.1 В целях обеспечения гарантий безопасности бизнеса и сохранения целостности структур для вышестоящих Партнеров Бренда Орифлэйм, ни один Партнер, находившийся в прошлой структуре Партнера Бренда Орифлэйм, осуществившего повторную регистрацию в другую структуру, не может быть зарегистрирован в его новую структуру, даже выполнив правило расторжения договора с Орифлэйм и повторной регистрации через установленный правилами период. Вновь зарегистрировавшийся Партнер Бренда Орифлэйм имеет право строить свою новую структуру, приглашая новых людей, никогда ранее не находившихся в его предыдущей структуре. Исключение из данного правила может быть применено лишь к ближайшим родственникам Партнера Бренда Орифлэйм: мужу (жене), родным брату или сестре, отцу или матери, детям.

3.2.2 Орифлэйм оставляет за собой право учесть в новой регистрации Партнера Бренда Орифлэйм все полученные им ранее единовременные выплаты за достижение званий. Выплаты за повторное достижение этих же званий могут не производиться. Кроме этого, компания оставляет за собой право учитывать квалификационную историю Партнера Бренда Орифлэйм при принятии решения о его участии в любых мероприятиях и маркетинговых акциях компании.

3.2.3 Орифлэйм оставляет за собой право принятия решения в любых спорных ситуациях в случаях нарушения мер, направленных на повышение стабильности структур.

3.3. Передача регистрации Партнера Бренда Орифлэйм от одного спонсора к другому возможна только в особых случаях на усмотрение компании Орифлэйм.

3.4. Передача Персональной Группы или части Персональной Группы от одного Партнера Бренда Орифлэйм к другому не разрешена.

3.5. Партнеры Бренда Орифлэйм могут передать свой регистрационный номер только ближайшим родственникам – супругу(-е), родителям, детям, в том числе усыновленным, родным брату или сестре – при условии подачи письменного заявления и с согласия компании Орифлэйм. Партнер Бренда Орифлэйм, передавший свой номер другому лицу согласно данному правилу, может вновь зарегистрироваться в компании с соблюдением правила, изложенного в пункте 2.11. 

3.6. В случае смерти Партнера Бренда Орифлэйм его регистрационный номер по решению компании может быть передан ближайшим родственникам умершего (законному (-ой) супругу (-е), родителям, детям, в том числе усыновленным, родным брату или сестре) при подаче письменного заявления не позднее 6-и месяцев со дня смерти. В противном случае регистрационный номер аннулируется, а выплаты, полагающиеся умершему, выплачиваются наследникам по закону или завещанию в порядке и сроки, установленные законодательством по предъявлении документов, удостоверяющих права наследника на получение таких выплат. 

3.7. Орифлэйм разрешает Партнеру Бренда Орифлэйм приглашение и регистрацию новых Партнеров Бренда Орифлэйм только после предоставления в Компанию копии документа, удостоверяющего его личность.

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРА БРЕНДА ОРИФЛЭЙМ

Общие обязанности

4.1. Партнер Бренда Орифлэйм должен соблюдать все применимые нормативные правовые акты, постановления и правила делового оборота, применимые к его взаимоотношениям с компанией Орифлэйм, включая положения налогового законодательства, регулирующие регистрацию Партнера Орифлэйм в качестве налогоплательщика, сдачу отчетности и уплату соответствующих налогов. Партнер Бренда Орифлэйм обязуется не предпринимать действий, способных компрометировать его и компанию в глазах клиентов и общественности.

4.2. Партнер Бренда Орифлэйм должен предпринимать необходимые действия для обеспечения защиты персональных данных, предоставляемых покупателями, клиентами, другими Партнерами Бренда Орифлэйм в соответствии законодательством Российской Федерации в сфере защиты персональных данных.

Обязанности Партнера Бренда Орифлэйм по отношению к клиентам

4.3. Партнер Бренда Орифлэйм не должен совершать недобросовестные действия по отношению к клиенту, вводить его в заблуждение.

4.4. В начале разговора с клиентом Партнер Бренда Орифлэйм обязан ясно и четко представиться как независимый Партнер Бренда Орифлэйм и объяснить цель своего обращения, независимо от того, как происходит общение: по электронной почте, на сайте, в социальной сети и пр. От Партнеров Бренда Орифлэйм требуется предельная точность в указании своего статуса и контактных данных во избежание заблуждения, что покупатель получает сообщения от официального представителя компании Орифлэйм. Слово «независимый» применительно к Партнеру Бренда Орифлэйм обязательно для использования во всех случаях – в подписях электронных писем, на визитных карточках, персональных сайтах, личных страницах в социальных сетях и т.д.

4.5. Партнер Бренда Орифлэйм должен предоставить клиенту полную и достоверную информацию о цене продукции, о имеющихся условиях отсрочки платежей в случае, если они допустимы; об условиях оплаты; о политике возврата продукции; об условиях гарантии; о сервисном обслуживании и сроках доставки.  Партнер Бренда Орифлэйм должен полно и достоверно отвечать на все вопросы клиентов.

4.6. Если клиента не удовлетворяет качество продукции и, если продукция пригодна для повторной продажи, в течение разумного срока Партнер Бренда Орифлэйм предоставляет клиенту право на выбор: осуществить возврат денег за приобретенный товар с единовременным возвратом такого товара или заменить товар на равноценный. Разумный срок должен быть ясно указан и в равной мере применяться к прямым и дистанционным продажам (т.е. по телефону, по почте или в Интернете).

4.7. При продаже продукции Партнеры Бренда Орифлэйм должны предоставлять клиенту бланк розничного заказа, в котором указывается логотип Орифлэйм, данные Партнера Бренда Орифлэйм, включая его ФИО, адрес и номер телефона, все существенные условия продажи, гарантийные обязательства, сроки гарантии (при наличии имеющейся на продукцию гарантии, ее условия, подробная информация и ограничения, связанные с послепродажным обслуживанием, наименование и адрес организации, предоставляющей гарантию, срок гарантии и условия устранения недостатков, предлагаемые клиенту, четко оговариваются в бланке розничного заказа или в иной сопутствующей документации, предоставляемой вместе с продукцией), ограничения, и условия возврата для клиента. Текст с изложением условий должен быть напечатан четко и разборчиво.

4.8. Партнеры Бренда Орифлэйм не должны использовать какие-либо утверждения, которые являются не соответствующими истине, устаревшими или иным образом неприменимыми, не связанными с конкретным предложением или используемыми каким-либо образом, которые могут ввести в заблуждение клиента. Устные или письменные заявления Партнера Бренда Орифлэйм в отношении эффективности продукта должны полностью соответствовать заявлениям, утвержденным Орифлэйм, и законодательству РФ.

4.9. Партнеры Бренда Орифлэйм не должны использовать некорректные и вводящие в заблуждение сравнения. Критерии сравнения должны основываться на фактах, которые должны иметь объективное подтверждение. Партнеры Бренда Орифлэйм не должны сообщать ложные сведения в отношении любой иной компании, её бизнеса или продукта, прямо или косвенно, а также не должны делать сравнения без указания на конкретные критерии сравнения и объективные подтверждения. Партнеры Бренда Орифлэйм должны воздерживаться от любого недобросовестного использования имени или репутации, фирменного наименования и товарного знака иных компаний и их продукции.

4.10. Партнеры Бренда Орифлэйм должны предоставлять своим клиентам право отменить заказ в течение разумного срока и возвратить средства за поставленную продукцию, если такая продукция пригодна для повторной продажи, как новая.

4.11. Партнер Бренда Орифлэйм должен поддерживать связь с клиентом путем личного общения, общения по телефону или электронной почте в разумные сроки и в разумные часы, чтобы не быть назойливым. Партнер Бренда Орифлэйм обязан прекратить демонстрацию или презентацию продукции по первому требованию клиента.

4.12. Партнер Бренда Орифлэйм обязан предоставлять клиентам достоверную информацию в полном соответствии с принципами честной торговли и принципами обеспечения защиты лиц с ограниченной дееспособностью, согласно нормам действующего законодательства, например, несовершеннолетних.

4.13. Партнер Бренда Орифлэйм не должен обманывать ожидания клиентов, с уважением и пониманием относясь к их дефициту потребительского опыта или знаний. Запрещается спекулировать на возрасте, болезнях, умственных или физических недостатках, непонимании ситуации, доверчивости или плохом владении языком клиентов, а также использовать любые иные недобросовестные практики.

4.14. Партнеры Бренда Орифлэйм не должны побуждать человека покупать продукты на основании заявления о том, что они могут снизить или восстановить первоначальную цену покупки путем направления потенциальных клиентов Партнеру Бренда Орифлэйм для аналогичных покупок, если такие снижения или восстановления зависят от какого-либо события, которое еще не произошло.

4.15. Партнер Бренда Орифлэйм должен оформлять заказы клиентов в течение периода действия каталога, по которому клиент размещал свой заказ.

 

Обязанности Партнера Бренда Орифлэйм по отношению к другим Партнерам Бренда Орифлэйм

4.16. Партнерам Бренда Орифлэйм не разрешается предпринимать действия по привлечению кандидатов других Партнеров Бренда Орифлэйм в свою структуру, а также вмешиваться в работу чужих структур.

4.17. Партнер Бренда Орифлэйм не должен искажать информацию о фактических или потенциальных объемах продаж или доходов Партнеров Бренда Орифлэйм. Любые представления о доходах и продажах должны быть: (a) правдивыми, точными и представленными таким образом, чтобы они не были ложными, дезориентирующими или вводящими в заблуждение, и (б) основанными на документированных и обоснованных фактах на соответствующем рынке. Потенциальные Партнеры Бренда Орифлэйм должны (в) быть проинформированы о том, что фактический заработок и продажи зависят от самого человека и его навыков, времени, затраченного на процесс продаж, усилий и других факторов, а также (г) иметь достаточную информацию, позволяющую разумно оценить возможность получения дохода.

4.18. Партнер Бренда Орифлэйм не взимает плату с других Партнеров Орифлэйм или потенциальных Партнеров Орифлэйм за любые материалы или услуги, разработанные Орифлэйм, за исключением платы на покрытие расходов, непосредственно связанных с необязательным обучением или встречами, проводимыми Партнером Бренда Орифлэйм.

Любые маркетинговые материалы, разработанные Партнерами Бренда Орифлэйм, должны соответствовать политике и процедурам Орифлэйм. Партнер Бренда Орифлэйм, которые продают одобренные, разрешенные законом рекламные или обучающие материалы другим Партнерам Орифлэйм: (а) имеют право предлагать только материалы, соответствующие тем же стандартам, которых придерживается Орифлэйм, (б) не имеют права делать покупку таких материалов обязательным для других Партнеров Бренда Орифлэйм; (в) имеют право предоставлять Партнеру Бренда Орифлэйм помощь в продажах по разумной и справедливой стоимости без какой-либо существенной прибыли, стоимость должна быть эквивалентна стоимости аналогичных материалов, доступных на рынке; и (г) имеют право предлагать политику возврата в письменном виде, аналогичную политике возврата Орифлэйм.

4.19. Партнер Бренда Орифлэйм должны связываться с другими Партнерами Орифлэйм только разумным образом и в разумные часы, чтобы не быть назойливыми.

4.20. Партнер Бренда Орифлэйм не должен принуждать своих Партнеров делать заказы через него, а также устанавливать минимальный размер заказа или его ассортимент. Все Партнеры Бренда Орифлэйм могут размещать заказы любого объема напрямую в Орифлэйм. Необходимо учитывать, что плата за хранение и курьерские услуги может зависеть от объема заказа. Исходя из этого, каждый Партнер Бренда Орифлэйм должен самостоятельно принимать решение о целесообразности размещения заказа. Партнеры Бренда Орифлэйм не должны требовать или поощрять других Партнеров Орифлэйм на приобретение необоснованного количества продукции или задействовать помощников по продажам. Партнер Бренда Орифлэйм не должен приобретать больше продукции, чем он / она ожидает реализовать в рамках разумного объема продаж и ожидаемого спроса.

4.21. Партнер Бренда Орифлэйм не имеет права использовать Орифлэйм для продажи другой продукции, кроме официально одобренной компанией, включая интеллектуальную продукцию и консалтинговые услуги. Рекомендуя продукцию другим, Партнер Бренда Орифлэйм должен использовать цены каталога.

4.22. Партнеры Бренда Орифлэйм не должны переманивать или привлекать продавцов других компаний прямых продаж.

4.23. Партнеры Бренда Орифлэйм не должны несправедливо очернять продукты иной компании, ее план продаж и маркетинга или любую другую особенность иной компании.

4.24. Отношения сотрудничества Партнера с Орифлэйм не являются трудовыми отношениями. Представляя возможности Орифлэйм, Партнер Бренда Орифлэйм должен четко и ясно проинформировать, что Орифлэйм не предлагает трудоустройство, а предоставляет возможность начать собственный независимый бизнес.

4.25. Партнер Бренда Орифлэйм не имеет права принимать на себя обязательства и выступать от имени компании Орифлэйм, а также обязуется возместить компании Орифлэйм все убытки, возникшие в случае несоблюдения этого правила.

4.26. Партнер Бренда Орифлэйм не может размещать заказы от имени другого Партнера Бренда Орифлэйм без предварительного письменного согласия последнего.

4.27. Партнер Бренда Орифлэйм обязан следить за тем, чтобы все Партнеры Орифлэйм его Персональной Группы выполняли свои обязательства по оплате перед компанией.

4.28. Спонсор несет ответственность за обучение, развитие и мотивацию спонсируемых Партнеров Бренда Орифлэйм.

4.29. Партнер Бренда Орифлэйм не может давать какие-либо интервью средствам массовой информации, будь то телевидение, радио, периодические издания или пользоваться какой-либо рекламой в СМИ (включая «вирусную» рекламу: Интернет, SMS и т.д.) с использованием имени «Орифлэйм» или «Oriflame» без предварительного письменного согласия Орифлэйм.

4.30. Партнер Бренда Орифлэйм не должен вести в социальных сетях медиа блоги, вводящие аудиторию в заблуждение относительно компании, продукции, сервиса или способных причинить вред репутации компании.

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПЫ

5.1. Политика компании Орифлэйм не предусматривает разделения территориальных сфер влияния или франшизу. Ни один Партнер Бренда Орифлэйм не обладает правом осуществлять свой бизнес на условиях разделения территориальных сфер влияния или франшизы. Каждый Партнер Бренда Орифлэйм может заниматься созданием бизнеса с Орифлэйм на территории оговоренных государств.

5.2. Партнер Бренда Орифлэйм обязан принимать во внимание, что компания Орифлэйм осуществляет свою деятельность во многих, но не во всех, странах мира, строго соблюдая обязательства в отношении безопасности и регистрации продукции, правила ввоза и другие требования, которые могут применяться к торговле в соответствующей стране. Орифлэйм не несет ответственности за любой ущерб, иски и претензии, возникающие из или в связи с осуществлением Партнерами Бренда Орифлэйм перемещения товаров в страны, где компания Орифлэйм не осуществляет своей деятельности. Полную ответственность в случае возникновения таких претензий принимает на себя Партнер Бренда Орифлэйм.

5.2.1. Партнерам Бренда Орифлэйм необходимо воздерживаться от приобретения продукции Орифлэйм на территории одной страны и ее перепродаже на территории другой страны, где Орифлэйм осуществляет свою деятельность.

5.3. Партнер Бренда Орифлэйм не является сотрудником компании. На визитной карточке и других подобных документах Партнер Бренда Орифлэйм может именовать себя только как «Независимый Партнер Бренда Орифлэйм» или «Независимый Партнер Орифлэйм» или, по мере роста в компании, «Независимый Партнер Бренда Орифлэйм – Менеджер» и «Независимый Партнер Бренда Орифлэйм – Директор».

5.4. Промо материалы, Личная реферальная ссылка Партнера Бренда Орифлэйм и другие приложения в социальных сетях, официально поддерживаемые компанией Орифлэйм, могут использоваться без дополнительного разрешения. Партнеры Бренда Орифлэйм не могут регистрировать личные сайты или персональные страницы с доменом, содержащим слово Oriflame, однако они могут публиковать свои отзывы на официальном сайте Орифлэйм, стене блогов и т.п. Компания оставляет за собой право рецензировать материалы до публикации. Правила поведения Партнеров Бренда Орифлэйм в онлайн-среде изложены в Приложениях 1 и 2.

5.5. Логотипы, фирменное наименование и товарные знаки Орифлэйм не должны использоваться Партнерами Бренда Орифлэйм в печатных материалах, электронных материалах (в том числе на Интернет-ресурсах) без предварительного письменного согласия компании. Если такое согласие получено, товарный знак, логотип или фирменное наименование должны использоваться строго в рамках корпоративного стиля Орифлэйм. Использование корпоративной символики на Интернет-ресурсах регулируется Приложением 1.

5.6. Партнеры Бренда Орифлэйм без письменного разрешения компании не имеют права производить или получать из иных источников, кроме Орифлэйм, любые печатные/демонстрационные материалы с использованием товарных знаков или с логотипа Орифлэйм.

5.7. Все корпоративные печатные материалы, видео, фотографии, дизайн Орифлэйм защищены законодательством об авторских правах и не могут воспроизводиться ни полностью, ни частично без предварительного письменного согласия компании Орифлэйм. При разрешенном использовании защищенных авторским правом материалов ссылка на Орифлэйм обязательна, она должна находиться в зоне видимости и не вызывать сомнения в ее подлинности. Дополнительные правила относительно использования фотографий и других материалов компании в Интернете приведены в Приложении 1.

5.8. Партнеры Бренда Орифлэйм не имеют права продавать, демонстрировать или выставлять продукцию Орифлэйм в предприятиях розничной торговли, интернет-магазинах и аукционах, например, таких, как Ebay.com, а также на бесплатных досках объявлений, например, avito.ru.  Дополнительные правила относительно организации продаж в сети Интернет приведены в Приложении 1. В предприятиях розничной торговли также не могут быть представлены или выставлены на продажу корпоративные издания Орифлэйм. Предприятия, не являющиеся торговыми, например, салоны красоты, могут быть использованы для демонстрации, но не для продажи продукции Орифлэйм.

5.9 Продукты Орифлэйм не должны размещаться для демонстрации в предприятиях, не являющихся торговыми, рядом со сторонними продуктами, не представленными в ассортименте Орифлэйм.

5.10. Партнерам Бренда Орифлэйм не разрешается автоматическое размещение постов в нетематических форумах, использование программ для автоматизированной рассылки спам-сообщений по базе пользователей, которые не давали предварительного согласия на получение подобных рассылок. 

5.11. Ни при каких условиях Партнерам Бренда Орифлэйм не разрешается переупаковывать продукцию, нарушая фирменную упаковку Орифлэйм или менять на ней наклейки. Партнеры Бренда Орифлэйм обязаны распространять продукцию компании только в фирменной заводской упаковке.

5.12. Выпускаемая компанией Орифлэйм продукция не может причинить вреда здоровью, если при ее применении соблюдаются все указания по ее использованию. Компания Орифлэйм гарантирует высокое качество своей продукции и готова возместить обоснованный ущерб, возникший в результате использования некачественного средства. За ущерб, возникший вследствие неправильного применения средства, компания ответственности не несет.

5.13. Орифлэйм оставляет за собой право в любое время удерживать средства из любой объемной скидки или бонусов в счет оплаты просроченных счетов и других обязательных платежей Партнеров Бренда Орифлэйм.

5.14. Орифлэйм оставляет за собой право изменять цены, ассортимент и условия оплаты без предварительного уведомления. Орифлэйм не компенсирует объемную скидку, бонусы и другие выплаты, утраченные вследствие подобных изменений, а также по причине отсутствия продукции на складе.

5.15. Орифлэйм обязуется возместить расходы за приобретенную продукцию Партнеру Бренда Орифлэйм только при следующих условиях:

— возврат осуществлен в установленные компанией сроки;

— сумма возврата составляет уплаченную Партнером Бренда Орифлэйм стоимость товара после вычета всех скидок, бонусов, денежных вознаграждений, за вычетом расходов Орифлэйм на доставку возвращаемого товара;

— продукция, подлежащая возврату, включая рекламные печатные материалы, продукцию по распродаже и наборы по поддержке продаж, должна быть пригодна для дальнейшей продажи.

В контексте данного пункта, продукция, пригодная для дальнейшей продажи:

— не должна быть использована, вскрыта или испорчена; и

— не должна быть с истекшим сроком годности; и

— должна быть представлена в текущем ассортименте Орифлэйм.

5.16. Если Партнер Бренда Орифлэйм оказался легальным или нелегальным образом вовлечен в дискуссию или события, могущие повлечь за собой негативное влияние на имидж и репутацию компании Орифлэйм, он должен немедленно проинформировать об этом компанию.

5.17. Орифлэйм оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить дополнения и изменения в «План Успеха», квалификационные условия, а также Устав, Этический кодекс и Правила поведения Орифлэйм.

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ОРИФЛЭЙМ 

В дополнение к основным требованиям, предъявляемым к Партнерам Бренда Орифлэйм, следующие правила распространяются на Партнеров Директорского уровня и выше. Нарушение любого из этих правил может повлечь лишение звания и всех связанных с ним привилегий, включая бонусы и объемную скидку, а в отдельных случаях и терминацию регистрационного номера Партнера Бренда Орифлэйм.

6.1. Как Лидер своей Персональной Группы Директор обязан в течение каждого каталожного периода:

а) рекрутировать и постоянно развивать свою Персональную Группу;

б) оказывать помощь и поддержку в мотивации своим Партнерам Бренда Орифлэйм;

в) проводить тренинги и мотивационные встречи, ставить цели и контролировать их достижение;

г) обучать Партнеров Бренда Орифлэйм лучшему ведению бизнеса;

д) обеспечивать своих Партнеров Бренда Орифлэйм своевременной информацией относительно различных встреч, мероприятий, тренингов, новинок компании и т.п.;

е) участвовать во всех семинарах и других мероприятиях, организованных компанией Орифлэйм;

ж) соблюдать Этический кодекс и Правила поведения компании Орифлэйм, подавать личный пример во всех делах;

з) посещать бизнес-встречи с Орифлэйм, проводимые менеджерами по продажам Орифлэйм.

6.2. Директор Орифлэйм не имеет право представлять другие компании прямых продаж.

6.3. Если супруг, супруга или ближайшие родственники (а именно: родной брат или сестра, отец или мать, дети) Директора являются представителем какой-либо другой компании прямых продаж, такому супругу(-е) или ближайшему родственнику (согласно определению в настоящем пункте 6.3.) не разрешается принимать участие в деятельности Орифлэйм и вовлекать компанию Орифлэйм в сферу деятельности своей компании. Директора, чьи супруги или ближайшие родственники (согласно определению в настоящем пункте 6.3.)  работают в других компаниях прямых продаж, обязаны уведомить об этом Орифлэйм.

6.4. В случае смерти Директора его членство в компании может быть унаследовано ближайшими родственниками в соответствии с действующим законодательством соответствующей страны. Письменные заявления следует подавать не позднее 6-ти месяцев с момента смерти, в противном случае регистрационный номер Директора будет терминирован. Наследники должны принять и согласиться выполнять все требования правил и условий, обязательных для исполнения Партнерами Бренда Орифлэйм.

6.5. Директор обязан следовать всем дополнительным правилам и инструкциям компании Орифлэйм, изложенным в письменном виде.

7. ПРОЦЕДУРА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Любые жалобы на нарушение данных Этического кодекса и Правил поведения Орифлэйм можно адресовать в Орифлэйм и/или непосредственно генеральному директору компании в стране нахождения Партнера Бренда Орифлэйм.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАРТНЕРОВ БРЕНДА ОРИФЛЭЙМ В ИНТЕРНЕТЕ  

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Данный Устав призван определить правила поведения Партнеров Бренда Орифлэйм в Интернете, которое не нарушает прав компании Орифлэйм и связанных с ними законов и существующих соглашений.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Орифлэйм предлагает Партнерам Бренда Орифлэйм опцию создания Личных реферальных ссылок на сайте Орифлэйм, а также централизованных онлайн-инструментов продажи и продвижения продукции и бизнес-возможностей Орифлэйм в Интернете.

Партнеры Бренда Орифлэйм также могут создавать собственные сайты для обмена информацией о собственной деятельности, продукции и бизнес-возможностях Орифлэйм при условии, что эти носители дают четко понять, что они не являются официальными сайтами компании в сети Интернет. Указание на индивидуального владельца сайта, контактная информация, а также ссылка на официальный источник при цитировании обязательно.

3. ИМЯ ВЕБ РЕСУРСА

Партнеры Бренда Орифлэйм не имеют права использовать слова «Орифлэйм» или «Oriflame», а также любую другую Фонетическую имитацию фирменного названия Орифлэйм (Oriflame) в названии домена/поддомена сайта, мобильного приложения, в адресе блога, страницы в социальной сети (например, Facebook, VKontakte, Instagram), канала видеохостинга или названия сайта в органической поисковой выдаче.

Под Фонетической имитацией понимается клонирование имени бренда за счёт работы с буквами, звуками и цифрами (замены, добавления и/или удаления одной или нескольких букв и/или цифр в названии), имитирующих звучание или написание, близкое к оригиналу. Например, Орифлэйм – Орифлейм – Орилэйм, 0riflame — Orileme и так далее.

Слово «Орифлэйм» или «Oriflame» может быть использовано в названии блога, аккаунта или группы в социальных сетях в случае, если в этом же названии отчетливо донесено, что данная группа (станица в социальной сети или блог) не являются официальным ресурсом компании. Например: «Сообщество Лидеров Орифлэйм Курск».

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЕБ РЕСУРСУ ПАРТНЕРА БРЕНДА ОРИФЛЭЙМ

На заглавной (первой) странице любого веб-ресурса (сайт, блог, страница или группа в социальных сетях) или в рекламной кампании должна присутствовать видимая, очевидно заметная информация о том, что владелец сайта — независимый Партнер Бренда Орифлэйм. При использовании логотипа или торговой марки Орифлэйм на страницах веб-ресурса информация о владельце должна находиться в непосредственной близости от корпоративной символики.

Контакты Партнера Бренда Орифлэйм (как минимум фамилия, имя, электронный адрес и телефон) должны быть легко доступны для посетителей сайта.

Если на сайте Партнера Бренда Орифлэйм присутствует опция регистрации, то в этом месте сайта также должна присутствовать видимая и очевидно заметная информация о том, что регистрация инициируется Партнером Бренда Орифлэйм, а не самой Компанией. (Например, «Регистрация в команду Иванова А.»  Или регистрация в команду «Вперед к мечте!»).

Правила данного раздела не распространяются на личные страницы, блоги и сайты Партнеров Бренда Орифлэйм, не имеющие отношения к деятельности Партнеров в Орифлэйм.

5. СОДЕРЖАНИЕ И ССЫЛКИ

Партнеры Бренда Орифлэйм при создании собственного сайта не имеют права каким-либо образом копировать дизайн официального сайта Орифлэйм, во избежание возможного недопонимания со стороны посетителей. При копировании материалов с официальных Интернет-ресурсов Орифлэйм, таких как сайт, группа в социальных сетях, канал видеохостинга и так далее, ссылка на источник материалов обязательна.

Партнеры Бренда Орифлэйм не имеют права продавать, демонстрировать или выставлять продукцию Орифлэйм в интернет-магазинах и аукционах, сайтах с купонными предложениями продаж со скидками, например, таких, как Ebay.com, бесплатных досках объявлений, например, avito.ru, в приложениях для мобильных операционных систем, а также на своих собственных веб-ресурсах (сайт, блог, страница в социальной сети и т.д.), включая прием онлайн-платежей. Разрешается лишь рекомендация продукции на собственных веб-ресурсах, их описание и сбор информации о желаемом заказе для дальнейшего оформления заказа на официальном сайте Орифлэйм.

Единственным возможным способом продажи  продукции онлайн является создание своей Личной реферальной ссылки Партнера Бренда Орифлэйм (реферальной ссылки) на официальном сайте Орифлэйм и использование ее  на своем веб-ресурсе.

Использование понятия «Интернет-Магазин» возможно лишь в случае работы с Личной реферальной ссылкой Партнера Бренда Орифлэйм, для тех рынков, на которых эта опция доступна. Во всех остальных случаях использование понятия «Интернет-Магазин» на собственных сайтах Партнеров Бренда Орифлэйм не разрешается.

Продукты Орифлэйм не должны размещаться для демонстрации и рекомендоваться на личных веб-ресурсах Партнеров Бренда Орифлэйм рядом со сторонними продуктами, не представленными в ассортименте Орифлэйм.

6. ФОТО И ИЗОБРАЖЕНИЯ

Компания Орифлэйм разрешает своим Партнерам использовать:

 • Все изображения, опубликованные в разделе «Библиотека контента Орифлэйм» на официальном сайте Орифлэйм, снабженные функцией «Поделиться», «Скачать».

Другие изображения текущего каталожного периода, опубликованные на официальном сайте Орифлэйм, а также в каталоге Орифлэйм, с обязательным указанием на источник изображения на сайте Орифлэйм под использованным изображением. Не разрешается:

 • использовать изображения из будущих каталогов, брошюр и других печатных изданий, не опубликованных в данный момент на официальном сайте Орифлэйм или в каталоге текущего каталожного периода.
 • Изображения моделей (кроме предложенных в Библиотеке контента Орифлэйм).

Все используемые материалы Орифлэйм должны быть высокого качества.

Любые претензии и требования третьих лиц, которые могут быть получены компанией Орифлэйм в связи с нарушением правил использования, перечисленных выше объектов, будут перенаправлены Партнеру Бренда Орифлэйм, и Партнер Бренда Орифлэйм будет обязан урегулировать их за свой счет.

7. ЛОГОТИП ОРИФЛЭЙМ

Логотип Орифлэйм может использоваться только в том формате, в котором он используется на официальной странице компании, и только в качестве верхнего или нижнего колонтитула страницы. Любое изменение логотипа, включая анимацию, запрещено.

8. ПРИСУТСТВИЕ ПАРТНЕРОВ БРЕНДА ОРИФЛЭЙМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Орифлэйм поощряет присутствие Партнеров Бренда Орифлэйм в блогах, социальных сетях и т.п. ресурсах. Партнеры Бренда Орифлэйм могут публиковать свои отзывы и комментарии о продукции Орифлэйм, соблюдая требования параграфа 1.3 в части достоверности информации о свойствах продукции. Компания рекомендует пользоваться функцией «Поделиться с друзьями» на официальных Интернет-ресурсах Компании для корректного отображения информации и ссылок на источник.

9. ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ

Партнеры Бренда Орифлэйм могут самостоятельно заниматься продвижением своих веб-ресурсов в Интернете при условии соблюдения изложенных в Уставе правил поведения в онлайн-среде.

В контекстной рекламе (например, с помощью сервиса Google Adwords):

 • должно быть отражено, что она была создана независимым Партнером Бренда Орифлэйм.
 • заголовок не должен вводить в заблуждение, что реклама официально размещена компанией Орифлэйм.

   

 • Партнер Бренда Орифлэйм не имеет права использовать в качестве ключевого слова «Орифлэйм» или «Oriflame», словосочетания, включающие данные слова, а также любую другую Фонетическую имитацию фирменного названия Орифлэйм (Oriflame).

Кроме этого, при продвижении своих веб-ресурсов Партнерам Бренда Орифлэйм запрещается:

 • целенаправленное привлечение уже зарегистрированных Партнеров Бренда Орифлэйм посредством рассылок по электронной почте или любых иных цифровых и не цифровых методов привлечения.
 • автоматическое размещение постов в нетематических форумах, использование ботов, то есть программ, для автоматизированной рассылки спам-сообщений или выполнения автоматических действий, таких как добавление пользователей социальной сети в группу/на страницу.
 • размещение постов коммерческого характера с явным или скрытым предложением бизнеса или продукта в форумах, не предназначенных для этого по своей тематике, а также на личных страницах социальных сетей, сайтах и в комментариях к постам организаций и физических лиц без согласия последних.
 • продвижение сторонних товаров или услуг, направленных на Партнеров Бренда Орифлэйм, включая обучающие, кроме указанных в Плане Успеха и/или одобренных Орифлэйм, на тех же аккаунтах в соцсетях, где Партнер Бренда Орифлэйм продвигает продукцию и бизнес возможности Орифлэйм, по электронной почте и другим цифровым и не цифровым каналам.

   

 • проведение платных тренингов и вебинаров, предполагающих получение прибыли, с привлечением на них Партнеров Бренда в Орифлэйм.
 • продвижение своей Личной реферальной ссылки на интернет-магазин Орифлэйм в платных рекламных кампаниях, за исключением случаев, когда эта ссылка продвигается через собственный сайт, блог, страницу в социальных сетях. Разрешается продвижение своего личного веб-ресурса, на котором размещена Личная реферальная ссылка Партнер Бренда Орифлэйм.
 • закупка в рекламных кампаниях ключевых запросов, использующих слова «Орифлэйм» или «Oriflame», а также любую другую Фонетическую имитацию фирменного названия Орифлэйм (Oriflame). 

Более подробная информация и практические примеры по соблюдению Правил поведения Партнеров Бренда Орифлэйм в Интернете приведена в Справочнике Партнера Бренда Орифлэйм по работе в Интернете.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ 

ПРИ ОБЩЕНИИ С КЛИЕНТОМ / ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ БРЕНДА ОРИФЛЭЙМ СЛЕДУЕТ:

— Следует: представлять себя и компанию Орифлэйм, делиться полезной информацией, идеями о продукции, сервисе Орифлэйм.

— Следует: объяснять клиентам цель своих предложений и предоставлять информацию о видах продукции Орифлэйм.

— Следует: отвечать на вопросы честно и правдиво.

— Следует: делать только одобренные Орифлэйм заявления о продукте. Направлять клиента на веб-сайт Орифлэйм, где он сможет узнать больше о продуктах и их заявленных свойствах.

— Следует: уважать клиентов, других Партнеров Бренда Орифлэйм. Не осуществлять насилие, экстремистские действия по расовому, половому признакам; не использовать ненормативную лексику. Проявлять уважение к чужой частной жизни, а также в вопросах, связанных с политикой, религией и т.д.

— Следует: по требованию клиента прекратить с ним общение.

— Следует: осуществлять сбор и хранение персональных данных клиентов только по необходимости, соблюдая требования законодательства Российской Федерации в сфере защиты персональных данных.

— Следует: сохранять конфиденциальность информации Орифлэйм. При цитировании официальных материалов, ранее опубликованных на сайте Орифлэйм, необходимо делать ссылку на источник (например, «опубликовано на сайте www.oriflame.ru, 2018»). Запрещается публиковать конфиденциальные материалы Орифлэйм до официальной публикации, например, о будущих запусках продукции или рекрутинговых кампаниях.

ПРИ ПРОДАЖЕ ПРОДУКЦИИ СЛЕДУЕТ:

— предоставлять клиенту достоверную информацию о цене продукции, условиях оплаты, сроках доставки;

— выдавать своему клиенту письменную форму заказа;

— сообщать клиенту о сроке, в который он может произвести отмену заказа, а также о его праве на возврат и возмещение денежных средств в отношении поставляемых товаров, которые подлежат повторной продаже как новые;

— предоставлять гарантии в отношении продукции Орифлэйм, оказывать послепродажное обслуживание и соответствующие процедуры оформления.

 

ПРИ ОБЩЕНИИ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ БРЕНДА ОРИФЛЭЙМ СЛЕДУЕТ:

— информировать о том, что фактический заработок и продажи зависят от самого человека и его навыков, времени, затраченного на процесс продаж, усилий и других факторов;

— предоставлять необходимую информацию о способах получения дохода за счет распространения/продажи продукции.

— напоминать своему собеседнику о том, что Орифлэйм является Бьюти-компанией социальных продаж, которая фокусируется на постоянной разработке инновационных продуктов. Орифлэйм предлагает качественную продукцию и возможность построения бизнеса.  Данный бизнес может улучшить как свое финансовое положение, так и свои личные качества.

 

ПРИ ОБЩЕНИИ С КЛИЕНТОМ / ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ БРЕНДА ОРИФЛЭЙМ НЕ СЛЕДУЕТ:

— Не следует: оказывать давление на клиента с целью приобретения продукции или присоединения к команде.

— Не следует: завышать характеристики продукта. Необходимо честно и справедливо освещать свой опыт использования продукта, всегда обращаться к аннотации продукта или другой информации, предоставленной Орифлэйм.

— Не следует: преувеличивать факты о характеристиках продукции Орифлэйм, о величине дохода, о своем опыте работы.

— Не следует: вводить в заблуждение, оказывать давление на клиента.

– Не следует: стесняться того, что у вас нет ответа на вопрос клиента или вы не уверены в ответе. Обратитесь в Службу поддержки продаж «Орифлэйм», чтобы уточнить правильный ответ, затем вернитесь с ним к клиенту.

— Не следует: использовать вводящие в заблуждение или некорректные сравнения с продукцией других компаний. Критерии сравнения должны основываться на фактах, которые могут быть объективно подтверждены.

– Не следует: наносить ущерб деловой репутации других компаний, переманивать или агитировать клиентов других компаний.

— Не следует: побуждать человека к покупке продукции на основании заявления о том, что он может снизить ее стоимость или восстановить ее закупочную цену путем направления других клиентов к вам для совершения аналогичных покупок.

общие правила, содержание и типичные ошибки

Как писать мотивационное письмо: 5 советов

 1. Письмо должно быть индивидуальным для каждой отдельной ситуации
 2. Невозможно написать одно мотивационное письмо для нескольких учебных заведений. Акценты в нём должны меняться в зависимости от того, для поступления в какой университет и на какую программу вы его пишете.

 3. Выясните требования к мотивационному письму конкретного университета
 4. Стандартной формы мотивационного письма нет. Максимальный объём ограничивается 500 -1000 слов. Общепринятая структура: введение, основная часть, заключение. Но требования конкретного вуза к мотивационному письму нужно уточнять в приёмной комиссии или у консультанта по зарубежному образованию в России.

 5. Будьте нестандартным
 6. Не надо использовать шаблонные фразы. Можно пользоваться образцами мотивационных писем, но только для того, чтобы понять логику составления текста. Мотивационное письмо в вуз должно отражать ваш образовательный и профессиональный опыт, ваши убеждения и достижения.

 7. Не забывайте о логичности подачи информации
 8. Несмотря на то, что вам нужно уместить много информации в сравнительно небольшой текст, не забывайте о том, что он не должен представлять собой список фактов о вас. Это должно быть последовательное изложение.

 9. Попросите кого-нибудь прочитать ваше мотивационное письмо
 10. Как минимум – кому-то, кто владеет иностранным языком, чтобы он проверил, нет ли ошибок в тексте. Как бы хорошо вы ни владели языком, вы можете их пропустить, потому что автор свой текст обычно читает по памяти и ошибок-опечаток просто не видит. В идеале мотивационное письмо лучше показать профессиональному консультанту. Он подскажет, что изменить в структуре текста, где добавить конкретики, изменить описание и т.д. И, кроме того, специалист, который видел сотни мотивационных писем, легко находит в тексте стандартные, шаблонные и потому бессмысленные фразы.

Что включить в мотивационное письмо

Советы Службы карьеры Newcastle University

Этот список – не структура письма, а перечень вопросов, которые помогут вам определиться, о чём писать.

Почему вы выбрали этот курс?

 • Почему вас интересует эта область?
 • Что повлияло на ваш выбор?
 • Есть ли конкретные люди, которые повлияли на ваш выбор?
 • Что вы сделали для того, чтобы узнать больше об этом курсе?

Как ваше образование соотносится с выбранной областью?

 • Есть ли у вас знания по предмету, полученные во время предыдущего обучения, подготовки научной работы или проекта?
 • Какой была ваша успеваемость в этой области?
 • Получали ли вы какие-либо стипендии?
 • Есть ли у вас навыки, которые понадобятся в обучении по выбранной программе?

Какой неакадемический опыт, соответствующий выбранной специальности, у вас есть?

 • Был ли у вас профессиональный опыт или опыт волонтёрства в этой области?
 • Есть ли у вас личный интерес к этому предмету, и как он возник?
 • Есть ли у вас увлечения, посещаете ли вы внеклассные занятия, которые связаны с выбранной специальностью? (например, работа в студенческой газете для поступающих на журналистику)

Какие личные качества вы хотели бы отметить?

Список качеств, которые нужно упомянуть, зависит от выбранной области. Важно не просто перечислять качества, а приводить доказательства. Подтверждайте их фактами: участие в исследовательских проектах, публикации в научной литературе, победы в профессиональных конкурсах, стартапы, волонтёрская деятельность.

Есть и универсальные качества, которые ценятся в студентах постдипломных программ. В их числе:

 • Умение работать самостоятельно
 • Навыки коммуникации – устной и письменной
 • Пунктуальность
 • Умение распоряжаться своим временем
 • Решительность и настойчивость

Почему вы выбрали именно этот вуз?

 • Есть ли конкретные преподаватели, с которыми вы хотели бы работать?
 • Специализируются ли они в тех областях, которые вас интересуют?
 • Чем вас привлекает структура курса?
 • Что, по вашему, отличает этот вуз от других? (выдающиеся исследования, качество преподавания, стажировки на базе международных компаний и т.д.)

Важно: не повторяйте здесь то, что вы прочитали на сайте вуза

Какие у вас карьерные цели?

Не обязательно иметь пошаговый план. Но важно показать, что у вас есть представление о будущей карьере, и вы понимаете, как обучение на курсе продвинет вас в достижении этих целей.


Основные проблемы мотивационных писем

Служба карьеры британского Cornell University опубликовала список типичных проблем слабых мотивационных писем:

 • Мелодраматические или самодовольные утверждения
 • Размытые, абстрактные фразы
 • Достижения, перечисленные списком
 • Использование жаргонизмов
 • Орфографические и грамматические ошибки
 • Сложные длинные предложения

Контакты SPAR

Контакты SPAR

Компания ООО «СПАР Миддл Волга»

Сотрудники офиса

Генеральный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор дивизиона Москва

Исполнительный директор дивизиона Санкт-Петербург

Исполнительный директор дивизиона SPAR

Директор SPAR Online

Руководитель отдела франчайзинга

Директор по закупкам

Руководитель коммерческого отдела дивизиона SPAR

Директор по стратегии и инвестициям

Директор по управлению недвижимым имуществом

Директор по персоналу

Директор по логистике

Директор по развитию

Руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти

EUROSPAR

—табачные изделия

-крепкие алкогольные напитки

-пиво, снеки (соленые)

-готовая еда
-пекарня

-некоммерческие закупки

-бытовая химия

-колбасная гастрономия, замороженная продукция

-макаронные изделия, крупы, сухие завтраки
-специи, сахар, соль, товары для выпечки
-соусы, майонез, кетчупы
-корма для животных

-напитки безалкогольные

-фрукты, овощи
-орехи, сухофрукты
-цветы

-птица, яйцо
-мясо, полуфабрикаты, замороженое мясо

-нон-фуд
-детские товары

-рыбная гастрономия, замороженная рыба и морепродукты

-молочная гастрономия
-сыры

-чай, кофе
-консервация
-масло растительное, уксус

-кондитерские изделия, диетические, диабетические продукты, снеки (сладкие)
-орехи, сухофрукты

SPAR

-охлажденное мясо, птица
-колбасная гастрономия

-вино
-водка
-другие алкогольные напитки
-табачные изделия

-замороженные мясо, птица, рыба и морепродукты
-замороженные фрукты, овощи и ягоды
-замороженные полуфабрикаты
-мороженое и замороженные десерты
-вода, безалкогольные напитки и соки
-пиво
-соленые закуски
-товары для животных

-товары личной гигиены
-товары для стирки
-товары для уборки
-нон-фуд
-детское питание

-cвежая рыба
-рыбные деликатесы
-фрукты и овощи
-цветы

-конфеты, шоколад, сладости
-бисквиты, печенье и торты
-диетические и диабетические продукты
-хлеб
-свежие торты
-орехи и сухофрукты

-молоко и молочная продукция, сыр, масло
-яйца

-чай и кофе
-макаронные изделия, крупы, сухие завтраки
-соль, специи, сахар и товары для выпечки
-консервы
-масло растительное и уксус
-соусы, майонез, кетчупы

Руководитель отдела операционного маркетинга

По вопросам наружной, печатной и ТВ-рекламы

По вопросам POS-материалов, BTL-акций, акций лояльности, фото- и видеосъёмки

По вопросам интернет-рекламы, SMM, сотрудничества с блогерами и спецпроектов в digital

По вопросам мобильного приложения и digital-продуктов

Начальник отдела  

-Кондитерские изделия
-Нон-фуд

-Молочная гастрономия
-Рыбная гастрономия
-Яйцо
-Фасованная зелень
-Фасованные соленья

-Снеки, орехи и сухофрукты
-Чай, кофе
-Бакалея
-Корма для животных

-Безалкогольные напитки
-Растительное масло
-Консервация
-Заморозка

-Консервация
-Растительные масла
-Замороженные продукты

ДИРЕКТОР — Перевод на английский

Я директор службы питания объединения районных школ в Беркли.

I’m the Director of Nutrition Services for the Berkeley Unified School District.

И, конечно, как только я вхожу туда, арт-директор говорит мне: «Ну, вы же знаете, что делать, сэр».

And as I go there, of course, my A.D. says, «You know what you’re going to do, sir.»

Директор смотрит на это и говорит: «3% за 300 тысяч долларов?

So the principal looks at it and says, 3 percent for 300,000 dollars?

Он директор гальванического предприятия.

And there’s this guy, Mike Oates. Mike Oates lives in the U.K. He’s a director of an electroplating company.

Наш новый французский исполнительный директор верил в силу позитивного пиара…

Our new French CEO believed in the power of positive PR … (Laughter) and ideas du bon marche.

Директор не хотел ссориться с родителем, потому что он не хотел быть вовлечен в судебные разбирательства.

The principal didn’t want to stand up to the parent because he didn’t want to get dragged into some legal proceedings.

главный исполнительный директор корпорации (обычно президент)

главный исполнительный директор корпорации (обычно президент)

А Ник Старр, директор Национального театра, увидел как раз этот момент – он стоял рядом – и чуть не описался.

And Nick Starr, the director of the National Theatre, saw that particular moment, he was standing next to me — he nearly wet himself.

главный операционный директор корпорации

главный операционный директор корпорации

(финансовый директор)

Chairman and Managing Director

(генеральный директор)

Chief Executive Officer (CEO)

Производственный директор

Директор по персоналу

Технический директор

Заявление директора: что писать

Итак, вас попросили написать заявление директора. Во-первых, знайте, что заявления режиссера — это очень специфические части любого предложения, и они должны отражать самое лучшее из вашего фильма.

Но что такое заявление директора?

Если сценариста могут попросить предоставить синопсис для сценария, чтобы заинтересованные стороны могли лучше понять мысли сценариста, режиссера могут попросить письменное предложение о его видении фильма.Это режиссерская интерпретация сценария и ведущий инструмент в его создании.

Это может включать технические аспекты фильма, такие как кадрирование и фокусировку, а также практические аспекты, т. Е. бюджет фильма. Но это не так страшно, как кажется, и писать на самом деле довольно весело.

Кто это читает и почему?

Так кто же просит заявление директора? Смотря как. Если ваш фильм еще не был снят и состоит только из сценария сценариста, вы можете подавать заявку на получение средств или грантов от финансирующих организаций для покрытия предлагаемого бюджета фильма.Возможно, вы запускаете кампанию по той же причине. Или, может быть, вы подаете идею проекта на конкурс.

В любом случае вас, вероятно, попросят дать заявление директора. Иногда режиссеры даже используют заявление, чтобы послать их актерам, просто чтобы заставить их схожий образ мышления. В основном это делается для того, чтобы дать людям информацию о том, как вы, как режиссер, планируете воплотить идею сценариста в жизнь.

Если, с другой стороны, ваш фильм уже был снят, и вы собираетесь его запустить на фестивале, ваше заявление может потребоваться по одной из двух причин.Один, чтобы его части (например, синопсис, логлайн или ваша цель как режиссера) могли быть включены как часть резюме вашего фильма, или два, его можно использовать как часть пресс-пакета, так что скажите, что ваш фильм был заняв второе место / победитель, вам не нужно было бы проходить столь тщательное собеседование, как если бы отчитывающиеся органы еще не отправили ваше заявление. Они могут сообщить о вашем фильме, используя ваше заявление как надежный источник.

Как долго это должно быть?

Обычно не длиннее одной стороны A4.Он должен быть кратким и по существу. Помните, утверждение используется в качестве справки, и люди не захотят пролистывать эссе целиком. Поэтому не превышайте требуемое количество слов, особенно если это конкретно указано в правилах, которых вы придерживаетесь, которые обычно строго касаются длины / количества слов. Здесь вам понадобятся ваши итоговые навыки, поскольку информация является ключевой.

Что внутри?

Всегда хорошо создать предпосылку вашего фильма.

О чем рассказ? Здесь вы можете изложить основной синопсис в нескольких предложениях.Вы можете поговорить о своем главном герое, его или ее дилемме и ставках вашей истории.

Кроме того, к какому жанру он принадлежит? А период времени? Это современный ужас? Приключенческий фантастический фильм, действие которого происходит в пустыне? Детективный триллер в стиле нео-нуар, от которого немного подташнивает? (Это смотрит на тебя, Олдбой)

Вы также можете рассказать о происхождении фильма. Чем вы обязаны происхождению этой идеи и почему вы отождествляете себя с ней?

Какая основная тема вашего фильма? В каждом фильме есть по одному, так что подумайте хорошенько! Даже если вы не уверены, сейчас хорошее время еще раз прочитать сценарий критически.Вы собираетесь изображать одиночество? Изучение экзистенциальной дилеммы? Это эпопея «человек против природы»? Вы сочиняете сказку о мести?

Вероятно, в вашем фильме будет гораздо больше основных тем, и они составляют часть подтекста вашего проекта. Необязательно трогать их все! Только те, которые вы считаете актуальными.

Как режиссер, вы должны подумать о визуальном стиле, эстетике вашего фильма и выбранных вами визуальных решениях, которые дополнят тему сценариста.

Это может включать все, от вариантов редактирования до производственного дизайна, но что бы вы ни включали, убедитесь, что это выделяется. Какой у тебя выбор цвета? Представляют ли цвета, которые вы собираетесь использовать, темы, которые вы пытаетесь вызвать у аудитории? Так холодные цвета (серый, синий), чтобы вызвать изоляцию, или теплые тона для идиллического ощущения? Подойдут ли они под костюмы актеров?

Расскажите о кадрах и фокусе, о том, как вы собираетесь снимать, о настроении или спецэффектах, которые вы хотите использовать, о чем-нибудь действительно важном, что вы хотите добавить, чтобы показать уникальный голос вашего проекта.Это также могут быть технические трудности, которые вы ожидаете или с которыми столкнулись в процессе производства.

Если вы пишете это в заявлении о финансировании, вам не помешает написать, для какой именно цели вы хотите получить финансирование. У вас уже есть бюджет, в котором излагаются все необходимые вам расходы? Вы можете дать краткий обзор того, для какой цели будет служить ваше финансирование. Это для оборудования, актеров, фестивалей или конкретных мест?

Кроме того, почему вы, как режиссер, хотите это сделать? Чтобы повысить осведомленность о проблеме? Вы хотите иметь социальное влияние? Как ваша история повлияет на других людей?

Опять же, все зависит от вас, это видение режиссера, и каждый по-своему уникален.Пришло время пролить свет на то, как вы хотите работать и как вы хотите достичь своей страсти.

Режиссерское видение дополняет сценарий сценариста так, что становится его развитием. Это следующий шаг к созданию фильма, проект режиссера, своего рода карта, которая может служить ориентиром по многим причинам. И только заявление режиссера действительно может дать людям понять, как сценарий будет передаваться со страницы на экран.

Ваше видение, если оно было хорошо продумано и тщательно разработано, выделит вас среди конкурентов и высветит ваш потенциал.Помните, что как рассказывается в фильме, делает историю уникальной.

Елена Алстон — писатель и редактор-фрилансер из Лондона. Она пишет о технологиях, сценариях, культуре и путешествиях — и умеет воплощать бренды в жизнь с помощью слов. Есть две вещи, без которых она не может жить: книги и море. Необязательно в этом порядке.

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице профиля.

Как создать убедительное заявление режиссера или заявление сценариста

Почему заявление вашего режиссера имеет значение для судей и участников кинофестиваля?

Эта статья взята из главы 6 книги The Film Festival Submitter’s Handbook.Вы когда-нибудь смотрели телешоу или фильм и понимали, что это не имеет смысла? Вы искали фильм в гугле и пытались найти ответы? Вы видите бесконечное количество мнений о том, что рассказчик пытался передать, но, не слыша этого из уст режиссера или сценариста, вы просто догадываетесь? Если судья смотрит ваш фильм

или читает ваш сценарий и немного не понимает, чего вы пытались достичь с помощью этого произведения искусства. Как вы думаете, вы получите оценку 10 из 10? В некоторых случаях, если контент должен был быть загадочным, расплывчатым и заставляющим задуматься, тогда да.Но в большинстве случаев …

Почему заявления режиссеров и режиссеров остаются пустыми?

Это, вероятно, самый недооцененный и забытый элемент, который режиссеры и сценаристы не упоминают в своих деталях подачи FilmFreeway. Это поле с заявлением режиссера FilmFreeway. Это включает Заявления режиссеров для короткометражных фильмов, полнометражных фильмов, веб-сериалов, музыкальных клипов или пилотных телепрограмм. Сюда также входят заявления писателя для сценариев и телепередач. Не упустите эту возможность объяснить свою личную мотивацию, вдохновение, опыт и проблемы, которые привели к созданию вашей работы.В отличие от биографии, в которой рассказывается об общей биографии создателя контента, заявление режиссера или писателя носит более личный характер, поскольку относится к конкретному заявлению, которое судья или участник фестиваля собирается испытать.

Я заметил, что поле в форме заявления режиссера на кинофестиваль обычно остается пустым. На большинстве наших фестивалей только около 50% заявок вообще содержат заявление директора. Некоторые люди даже помещают в рамку одно предложение, которое гласит: «Я люблю фильмы ужасов, кровь и кишки.Я надеюсь тебе это понравится.» У одного человека даже было что-то вроде: «Если бы у Чарли Чаплина и Чарльза Мэнсона был ребенок, вы бы действительно поняли то, что только что видели». По сей день я до сих пор не понимаю, что это значит. Я призываю вас отнестись к этому серьезно. Что вас вдохновило? Была ли это возможность использовать определенное место, актера или оборудование? Вы снимали свой фильм в черно-белом цвете? Почему? Вы снимали свой фильм с соотношением сторон 4: 3 или анаморфотным по какой-то определенной причине? Есть ли личный опыт, связанный с этим фильмом? В отличие от биографии режиссера, заявление режиссера объясняет вашу личную связь с фильмом.Некоторые (не обязательно все) из этих идей могут помочь вам создать сильное заявление директора.

 • Я выбрал режиссером этого фильма, потому что…
 • При просмотре этого фильма я хотел, чтобы зритель испытал…
 • Некоторые из проблем, связанных с созданием этого фильма, включали…
 • На создание этого фильма меня вдохновила работа (бланк)…
 • Работа с этими актерами и актрисами была особенной, потому что …
 • Работать с этой командой было весело, потому что…
 • Нам повезло получить оборудование для этого фильма, потому что…
 • Этот фильм всегда будет для меня особенным, потому что…
 • Фильм получился немного отличным от сценария, потому что…
 • У нас были некоторые задержки с созданием этого фильма, потому что…
 • Нам посчастливилось собрать средства на этот фильм компанией…
 • Опыт работы над этим фильмом поможет мне в будущих проектах, потому что …

Вот пример заявления директора

«Я снял этот фильм« Подростковые нарушенные обещания »после того, как моя подруга Шейла переехала за 1000 миль. Позже я узнал, что она распространяла обо мне слухи. Я понял, что она совсем не хороший друг. У главной героини фильма, Эльзы, есть подобный опыт, и она планирует поговорить со своей подругой Джулией о ее лжи спустя годы.Эльза узнает, что Джулия страдает депрессией и думает о самоубийстве. В моем личном опыте , работая волонтером в женском приюте, я встретил нескольких женщин, которые боролись с темными мыслями. Это вдохновило меня на создание персонажа Эльзы. Гнев персонажа переходит в сочувствие. Она пытается помочь Джулии пережить трудные времена с помощью общения и любви, вместо того, чтобы противостоять ей гневом. Мы нашли главную актрису, Конни, через долгий процесс отбора. Ее чтение по таблице было потрясающим, ее игра в этом фильме настолько сильна и эмоциональна, что я могу ее испытать.По сей день я не знаю, что случилось с моей подругой Шейлой. Создание этого фильма помогло мне справиться с болью, которую я испытал много лет назад ».

Какой первый вопрос задает кинорежиссер или сценарист во время вопросов и ответов?

«Что вдохновило вас на создание этого фильма или сценария?» Это самый популярный вопрос в вопросах и ответах, потому что люди хотят связаться с вами, как только они посмотрят ваш фильм или прочитают ваш сценарий.Эти вопросы постоянно задают «большим» режиссерам в телевизионных интервью. Пожалуйста, дайте жюри кинофестиваля и участникам кинофестиваля то, что они хотят. Удовлетворите их любопытство и ответьте на вопросы, которые обычно задают люди. Сделайте заявление и не оставляйте его кому-либо еще, чтобы объяснить мотивы, по которым вы, , создали этот фильм или сценарий.

Какое отношение заявление режиссера имеет к маркетингу в социальных сетях?

За прошедшие годы восемь наших партнерских мероприятий в рамках Film Festival Circuit все больше и больше рекламировались в социальных сетях.Facebook, Instagram и Twitter играют огромную роль в том, как мы продвигаем каждое мероприятие. Для выбранных режиссеров и сценаристов мы публикуем сообщения, рекламирующие их предстоящий показ или номинацию на награды на наших фестивалях. Если в форме подачи FilmFreeway есть Сводка и Заявление режиссера, насчитывающее не более 2000 символов, а также изображение, связанное с заявкой, и перечисленный профиль в социальной сети, то мы опубликуем и отметим режиссера. Имейте в виду, что в Instagram установлено ограничение на количество символов — 2200 символов.Не увлекайтесь заявлением режиссера и не пишите роман. По крайней мере, не в вашей форме подачи FilmFreeway. Но если вам есть что сказать о своем фильме или сценарии, вам следует разместить эту информацию на своем веб-сайте или веб-странице, посвященной этому конкретному фильму. Для получения инструкций о том, как добавить заявление режиссера в FilmFreeway. Прокрутите статью до конца.

Свидетельство режиссера Дэвида Трейнора о фильме «Где Фредди Уолтерс?»

«В идеале все режиссеры надеются, что их искусство будет говорить само за себя — поэтому сначала я не подумал сделать заявление.Однако, прочитав вашу статью, я полностью согласен. Заявление режиссера, вероятно, необходимо в этом случае главным судьям и зрителям, чтобы узнать, какой это фильм и как к нему подойти. Я уже работаю над одним. Еще раз спасибо за совет, и я надеюсь увидеть вас на Портлендском фестивале комедийных фильмов в будущем !!! « — Дэвид Трейнор


Электронная книга уже вышла! Справочник заявителя кинофестиваля

Меня зовут Микель Фэйр, и я написал эту 30-страничную электронную книгу, чтобы помочь кинематографистам усилить свои позиции при подаче заявок на кинофестивали.Это руководство основано на моем опыте, начиная с 2008 года в качестве директора кинофестиваля, который просмотрел, оценил и рассмотрел более 5000+ работ всех жанров из более чем 100 стран. Режиссеры делают несколько ошибок ежедневно, и я могу помочь вам их избежать. Я подробно объясняю, как упаковка и редактирование вашего материала могут иметь прямое влияние на количество фестивалей, на которые будет принят ваш фильм. Я сделал эту книгу доступной для всех по цене менее 10 долларов США и буду отправлять вам по электронной почте все новые версии, которые мы выпустим до января 2021 года.Прочтите первую главу бесплатно! (ССЫЛКА)

 • Глава 1: Имеет ли значение упаковка? — Бесплатная глава!
 • Глава 2: Верны ли ваши контактные данные? Обычная ежедневная ошибка
 • Глава 3: Название вашего фильма выделяется? Или оно будет потеряно при перемешивании?
 • Глава 4: Советы по созданию правильного слогана и синопсиса
 • Глава 5: Знаете ли вы, что биография и резюме режиссера — это две разные вещи?
 • Глава 6: Как написать убедительное режиссерское заявление, рассказывающее историю.
 • Глава 7: Первое впечатление от вашего фильма — это официальный плакат.
 • Глава 8: Без трейлера ваш фильм может стать второстепенным.
 • Глава 9: Почему на кинофестивалях нравятся материалы, представленные в социальных сетях?
 • Глава 10. Веб-сайт вашего фильма, его история и точка контакта
 • Глава 11: Окончательная версия или праздничная версия? Не отправляйте неправильный.
 • Глава 12: Растяните бюджет на подачу материалов. Используйте промокоды.Получите скидки.
 • Заключение

5 простых шагов, чтобы добавить свое режиссерское заявление в фильмFreeway

Шаг 1: Войдите в FilmFreeway и щелкните «Мои проекты».

Шаг 2: В разделе «Проекты» выберите «Просмотр».

Шаг 3. Теперь вы находитесь на экране «Просмотр проекта»

Шаг 4. Прокрутите вниз и нажмите «Добавить биографию директора»

Шаг 5: введите биографию вашего директора и / или заявление директора


Писатель vs.Режиссер: Кто важнее для фильма?

Мы часто рекомендуем средства массовой информации и продукты, которые нам нравятся. Если вы покупаете что-либо по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссию.

Возможно, вы слышали, что некоторые фильмы «плохо написаны», и, возможно, вы даже думали точно так же, когда смотрели последние летние блокбастеры.

Но был ли фильм «» на самом деле «» плохо написан? Вы не можете знать наверняка, если не прочитали сценарий к упомянутым фильмам. Часто, когда сценарий фильма подвергается критике, это на самом деле вина режиссера.

По теме: Почему я перестал ходить в кинотеатры

Вот почему мы слышим такую ​​похвалу таким звездным режиссерам, как Дэвид Финчер, Кристофер Нолан, Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, и этот список можно продолжить. Они все контролируют.

Сколько звездных сценаристов — не считая сценаристов-режиссеров, таких как Уэс Андерсон и Аарон Соркин, — вы можете назвать без промедления? Скорее всего, нет, если только вы не участвуете в написании сценария.

Должны ли директора получить все кредиты, а писатели забыть? Это правильно? Это честно? Чтобы лучше понять, что для фильма важнее — сценаристы или режиссеры, мы должны понять, какова роль каждого из них в кинопроизводстве.

Связанный: Лучшие фильмы и сериалы Аарона Соркина

Что делает сценарист для фильма?

У писателя есть только одно задание: написать сценарий .

Написание сценария включает в себя создание сюжетных идей, построение мира, проектирование персонажей и личностей, создание истории, усиление диалога и объединение всего этого в единое повествование.

Писателю нужно написать только то, что абсолютно необходимо для рассказа, например, структуру сюжета и изменение динамики персонажей.

Строго говоря, в сценарии обычно нет «режиссуры» (кроме сценаристов-постановщиков). Это не работа сценариста — показать , как сцен разворачиваются на камеру — их единственная задача — запечатлеть , что происходит, , , где это , и , где все это разворачивается . В основе всего этого лежит причина , почему нужно рассказать эту историю.

В случае адаптации книги задача писателя состоит в том, чтобы выделить исходный материал и решить, какие части являются наиболее важными для эффективной передачи сути истории.

По теме: Выдающиеся фильмы, которые были лучше, чем книга

Это может включать в себя переписывание сцен из книги или добавление новых сцен для замены «невыносимых» сцен в книге или дословное извлечение сцен прямо из книги.

Не существует правильного способа адаптировать книги к фильму, и ответственность за его решение лежит на писателе.

Что делает режиссер для фильма?

В большинстве случаев писатель больше не участвует, когда сценарий завершен и передан режиссеру.

Работа режиссера — переварить сценарий, представить, как он будет разворачиваться на камеру, а затем воплотить его в жизнь, работая с актерами и производственной группой.

Думайте о сценарии фильма как о проекте, а о режиссере — как о генеральном подрядчике, который ведет и работает со многими субподрядчиками в разных отделах.

Если передать один и тот же сценарий десяти разным режиссерам, все полученные фильмы будут выглядеть по-разному.

Например, простую сцену диалога между мужем и женой за ужином можно снять тысячей способов: крупным планом или широкоугольным? Через плечо или прямо? Какие объективы и настройки камеры следует использовать для каждой сцены?

Какие движения камеры или ее отсутствие вообще? Яркое освещение или эффектное освещение? Какая цветовая палитра? Мягкая энергия или энергичная энергия? Следует ли актерам оставаться на своих местах или им следует взаимодействовать с окружающей средой?

По теме: Почему фильмы снимаются с частотой 24 кадра в секунду?

Режиссер должен принимать такие решения — и многие другие — в соответствии с , их видением сценария .

А если режиссер не считает, что сценарий работает так, как написано? Они могут вернуть писателя для переписывания, или режиссер может просто отрегулировать его самостоятельно.

Режиссер также должен работать с актерами, чтобы показать их лучшие игры. Конечно, у каждого режиссера свой подход к сотрудничеству с актерами, и поэтому одни актеры любят работать с определенными режиссерами, а другие клянутся никогда больше не работать с определенным режиссером.

По теме: Лучшие фильмы Мартина Скорсезе, рейтинг

После того, как все отснято, режиссер должен работать с командами постпродакшена, чтобы превратить сырые кадры в настоящий фильм.Сюда входят команды по визуальным эффектам, редакторы фильмов, композиторы, звукорежиссеры и т. Д.

В любом случае творческое видение режиссера имеет приоритет, но директор может по своему усмотрению доверить определенные решения тем, с кем он работает.

Например, Кристофер Нолан часто описывает свое видение фильма частому сотруднику Хансу Циммеру, а затем поручает ему озвучить фильм, потому что он так хорош в своем деле.

Связанные с: величайшие композиторы фильмов (и их знаменитые произведения)

Невоспетые герои: Редакторы фильмов

После того, как все сцены сняты, отснятый материал передается редактору фильма, который просматривает каждый кадр и решает, какие из них необходимы, чтобы воплотить в жизнь замысел режиссера.

Режиссер и редактор фильма работают вместе — редактор фильма должен понимать, чего хочет режиссер, не высказывая собственного мнения, если его не попросят.

Подобно тому, как сценарий может быть интерпретирован разными способами разными режиссерами, отснятый материал может быть скомпонован разными редакторами разными способами.

Если режиссер заявляет, что он хочет, чтобы сцена была «безумной» и «хаотичной», редактор должен знать, какие клипы включить, с каких ракурсов, какие из них исключить, какой длины должен быть каждый конкретный клип, как часто обрезать клипы, в каком порядке клипсы должны сшиваться и т. д.

Связанный: Самый надоедливый трейлер фильма злодейки

Хотите увидеть пример того, как плохой монтаж может испортить хороший отснятый материал? Посмотрите печально известную сцену «Королева встречает Джона Рида» в «Богемской рапсодии » ниже.

Несмотря на то, что это простая двухминутная сцена диалога, монтаж происходит очень быстро и яростно. Посчитайте, сколько раз это происходит, и постарайтесь, чтобы при этом не тошнило:

А вот еще один пример из Taken 2 , который показывает пятнадцать сокращений в шестисекундном клипе.Да уж, как бы смешно это ни звучало:

По теме: Лучшие фильмы о музыкантах и ​​группах

Кинорежиссеры заслуживают похвалы

Последний фильм содержит больше творческого видения режиссера, чем творческое видение оригинального сценариста.

В этом смысле режиссеры берут на себя большую часть риска при создании фильма. Они заслуженно получают большую часть похвалы, когда результат хороший, и большую часть критики, когда результат отстой.

Многие «плохие фильмы» начинаются с «хороших сценариев» (в конце концов, сценарий не был бы выбран, если бы он был настолько плохим с самого начала).

Ужасный режиссер может превратить умный сценарий в пародию, а великий режиссер может переделать некачественный сценарий во что-то волшебное. Они работают, берут на себя риск и получают вознаграждение (или нет).

Это все равно что спросить, что важнее на велосипеде: колеса или педали? Велосипеды были бы неработоспособны без того и другого, и оба имеют решающее значение, чтобы считаться законченными — фильму нужны и сценарист, и режиссер. Но педали ведут байк вперед.

Режиссер влияет на готовый продукт больше, чем сценарист, поэтому режиссер на важнее для фильма.

Читать дальше: Медиа-франшизы, сформировавшие культуру ботаников

Как написать обращение победившего директора

Дайте мне знать, если это похоже на ситуацию, в которой вы оказались; вы устанавливаете связи в своей режиссерской карьере, которые, по вашему мнению, необходимы для перехода на следующий уровень, но у вас возникают проблемы с продвижением своих идей как в рекламе, так и в развлекательных программах.

Звучит знакомо? Это случается со всеми, кто только начинает. Иногда лучший способ выразить свои идеи — изложить их на странице.Это требует написания. И все мы знаем, что писать — непросто.

Plus, что написать? Чего ждут производители? И какие виды написания, кроме сценария, могут вас привлечь?

Во-вторых, что, если вы пытаетесь заказать рекламный ролик и хотите, чтобы рекламное агентство знало ваше видение продукта и то, как вы представите его на экране? Ответ лежит в отношении режиссера.

Сегодня я хочу остановиться на обработке фильмов и коммерческих обработках и поговорить о том, почему они так ценны для режиссеров.Я также дам вам несколько советов, когда дело доходит до написания собственных трактовок для различных кинематографических предприятий. Давайте нырнем.

Основы написания обращения директора

Режиссерское обращение — это многостраничный документ, написанный в прозе, который рассказывает историю, происходящую в вашем проекте. Это синопсис с действием, несколькими строками разреженных диалогов, который работает как руководство для рекламного агентства, продюсера или студии.

По сути, вы разбиваете все элементы истории / рекламы и даже включаете краткий абзац, в котором говорите о том, почему это понравится аудитории.

Эта разбивка должна сделать идею простой и легкой для визуализации в вашем воображении. Все зависит от того, какой уровень детализации вы хотите показать аудитории.

Вы можете использовать процедуры, чтобы устроиться на работу режиссером рекламных роликов или фильмов и телепрограмм.

Кому вы лечите директора?

Режиссерское обращение — невероятно полезный документ. Вы можете передать его агентам и менеджерам, чтобы помочь им провести мозговой штурм и распространить вашу идею среди производителей.Вы также можете передать их продюсерам, которые могут взамен или купить эту идею для вас. Они даже работают в коммерческих целях, поощряя режиссеров распространять свои идеи для рекламы во всем мире.

Вам даже не нужно никому передавать.

Лечение директора может быть частью вашего процесса. Вы можете использовать его для написания идей, чтобы понять, стоит ли тратить ваше время на написание реального полнометражного сценария или систематизировать свои идеи для любого творческого начинания.

Если вы хотите работать в коммерческом мире, лечение — это ваш путь к тому, чтобы продемонстрировать рекламным агентствам ваше видение продукта, тон, который вы хотите произвести, оборудование, используемое для съемки, бюджет и то, как вы планируете работать. ваше видение.

Они также отлично подходят для обдумывания идей перед составлением черновика и проверки того, стоит ли использовать это ядро ​​вдохновения в качестве вашего следующего проекта.

Еще одна вещь, которую вы можете оценить в режиссерском лечении? Они делают большую часть тяжелой работы, когда вы пытаетесь понять тон вашего проекта.Вы с чувством юмора? драматический? Ужасно? Покажи нам на странице. Это похоже на пробный запуск. И это тоже может быть весело.

В видео ниже Мэтью Оуэн дает отличное описание того, как структурировать и писать процедуры, а также наглядные примеры.

Обращения для коммерческих директоров

Одна из многих профессий режиссера — это работа не в кино и на телевидении, а в коммерческой сфере. Съемка рекламных роликов — это стабильная и прибыльная работа.

Чтобы получить эти рекламные ролики, вы должны передать лечение компаниям, которые думают о найме вас, чтобы вы могли выразить свои идеи.

Процедуры помогают установить доверительные отношения между вами и известным брендом. Они могут прочитать обращение вашего директора и увидеть ваше видение их услуги или продукта.

Создайте процедуры, которые проведут нас через то, что происходит в рекламе. Открытие, изображения, как мы размещаем слоганы для продуктов и как визуальные эффекты будут поддерживать то, что делает продукт, и какова будет история рекламы.

Если вы работаете коммерческим директором, вы будете писать десятки таких статей каждый год, так что старайтесь в них хорошо разбираться!

Структура коммерческого обращения

Коммерческое обращение состоит из следующих частей:

An Intro: Скажите им, кто вы, подведите итоги своего резюме и почему они должны быть рады работать с вами.

Почему вы: Что вы можете привнести в эту историю как личность, чего не может сделать никто другой.

Выделите продукт: Что нужно знать аудитории о продукте?

Кастинг: Кого вы предвидите в ролике? Кто-нибудь известный? Есть ли сравнительные имена людей, которых вы хотели бы найти? Это разнообразно? К какому полу оно склоняется?

Рассказ: Что происходит внутри пятна? Как долго это? Какие эмоции вы пытаетесь передать?

Тон и стиль: Какой тон вы будете использовать при съемке рекламы? Отредактировать? Есть ли другие фильмы или рекламные ролики, в которых вы черпаете вдохновение? Ссылайтесь на них.

Снаряжение, которое вы будете использовать: Вы снимаете на пленку или в цифровом формате? Какие камеры? Пакет линз? Какой внешний вид и тон вы хотите получить и как получить его с помощью вышеупомянутого снаряжения?

Бюджет (необязательно): Разбейте стоимость, исходя из количества дней съемок, аренды и того, сколько будет стоить монтаж. Будет ли много визуальных эффектов? Им нужно знать, на что вы тратите деньги.

Outro : Здесь вы резюмируете свое видение и объясняете, почему вы снова идеальны для работы.

Это всего лишь отправная точка, но вы можете наложить столько слоев, сколько захотите. Другими примерами могут быть гардероб, художественное оформление, подборка музыки и многое другое.

Коммерческие компании и рекламные агентства хотят очень конкретных ответов на эти вопросы. Они хотят знать, что вы будете все контролировать, оставаться в рамках бюджета и делать то, что им интересно. Вы должны быть наглядными, смелыми и уникальными.

На видео ниже показано, как использовать обработки и отвалы, чтобы оживить рекламу.

Как долго должен длиться курс лечения моего директора?

Как режиссер, вы можете прочитать много сценариев, которые обычно занимают от 80 до 120 страниц, но продолжительность вашей трактовки может быть разной.

Лечебных процедур будет столько, сколько вам нужно. Когда я пишу свои процедуры, я обычно стараюсь держать их около 10–12 страниц. То же самое касается рекламных роликов и фильмов.

Но у других директоров могут быть другие подходы.Джеймс Кэмерон — отличный режиссер, безусловно, один из лучших в истории. Кэмерон известен сверхдетализированными сценариями — трактовками, почти такими же длинными, как и сценарий. Он пишет каждую сцену в фильме без диалогов. После этого он добавит в него несколько фрагментов диалога.

Но тебе не обязательно быть Джеймсом Кэмероном, и тебе не обязательно быть мной. Тебе нужно быть собой. Решите, какой уровень детализации, какие сцены вы хотите показать, и хотите ли вы вообще включать какой-либо диалог.

Завершение

Итак, что мы узнали? Процедуры — это организационные документы, которые помогают выразить ваши идеи на странице. Они полезны для директоров, когда дело доходит до передачи их агентам, продюсерам или даже коммерческим компаниям.

Они могут помочь вам получить работу и решить, стоит ли развивать идею. Теперь, когда вы знаете о режиссерских методах лечения, пора приложить нос к точильному камню и приступить к делу. Прекратите читать и приложите ручку к бумаге.Иди напиши режиссерское обращение!

Протокол фильма № 9: Как написать записку режиссера

Когда вы подаете заявку на грант или лабораторные работы, вам, как режиссеру, необходимо объяснить на странице свое намерение. Этот документ называется «заметка директора», и его непросто создать, но вот несколько указателей, которые помогли мне и должны помочь вам сориентироваться в своих мыслях.

В этом выпуске журнала фильмов я рассказываю о 8 пунктах, которые вы можете решить, чтобы написать заметку режиссера, т. Е. О двух выступлениях, которые помогли мне сосредоточиться на том, что имеет значение, и о том, почему вам следует написать заметку режиссеру, если у вас есть продюсер или нет, и планируете ли вы подавать заявку на грант :

8 пунктов, которые вы можете указать в записке вашего директора

# 1- Кто директор? Вы сценарист и / или продюсер этого проекта? (Очень кратко, предыдущие работы, если таковые были, какие-то общие темы в предыдущих короткометражных фильмах и т. Д.)
# 2 — О чем или о ком этот фильм?
# 3 — Почему именно этот фильм? Почему ты хочешь это снимать? (личный опыт, влияние, что-то, что вы читали, реальная история, которую вам кто-то рассказал)
# 4- Почему это место / этот персонаж / эта тема?
# 5 — Почему вы работаете с этим продюсером?
№6 — Как вы собираетесь снимать? (Краткие технические детали, такие как тип камеры, снимки, цвет (ы), звук, бюджетные ограничения, будет ли CGI, как будет выполняться цветокоррекция, использование музыки, общая атмосфера)
# 7- Почему вы хотите поработать с этим особым актером (актерами) / DOP, если у вас есть какие-то мысли?
# 8 — Ссылки на другие работы

И ниже выступление Авы ДюВерне с прошлогодней SXSW

и выступления Саймона Синека на TED:

Образец письменного согласия директоров

Относится к

Письменное согласие директоров

Письменное согласие Любые действия, требуемые или разрешенные путем голосования Участников на собрании, могут быть предприняты без собрания, если большинство в интересах Участников согласится на это в письменной форме.

Письменное согласие Любое действие, которое требуется или разрешено предпринять на заседании Совета, может быть предпринято без собрания, без предварительного уведомления и без голосования, если согласие или согласие в письменной форме с изложением предпринятых действий должны быть подписанным не менее чем двумя (2) Директорами. Такое согласие должно быть занесено в протокол заседаний Совета.

Действия доверительного управляющего путем письменного согласия без собрания В той мере, в какой это не противоречит положениям Закона 1940 года, любое действие, которое может быть предпринято на любом заседании Совета попечителей или любого его комитета, может быть предпринято без собрания и без предварительного письменного уведомления, если согласие или согласие в письменной форме с изложением предпринятых действий подписывается Попечителями, имеющими не менее минимального количества голосов, необходимого для санкционирования или принятия этого действия на собрании, на котором все Попечители Попечительский совет или любой его комитет, в зависимости от обстоятельств, присутствовали и принимали участие в голосовании.Письменное согласие Попечителей может быть оформлено в одном или нескольких экземплярах. Согласие, переданное посредством электронной передачи (как определено в Разделе 3806 DSTA) Доверительным управляющим, считается письменным и подписанным для целей настоящего Раздела. Все такие согласия должны быть поданы секретарю траста и должны храниться в записях траста.

Действия акционеров путем письменного согласия без собрания Любые действия, которые могут быть предприняты на любом собрании акционеров, могут быть предприняты без собрания, если согласие или согласие в письменной форме с изложением предпринятых действий подписано или подписано держателями большинство Акций, имеющих право голоса по такому действию (или такое различное соотношение, которое требуется по закону, трастовой декларации или подзаконным актам для одобрения такого действия) и получено или получено секретарем траста либо: (i) к дате, установленной решением Попечительского совета для голосования акционеров по такому действию; или (ii) если дата не установлена ​​решением Правления, в течение 30 дней после даты регистрации такого действия, как это определено ссылкой на Статью V, Раздел 4 (b) настоящего Соглашения.Письменное согласие на любое такое действие может быть оформлено в одном или нескольких экземплярах, каждый из которых считается оригиналом, и все они, взятые вместе, составляют один и тот же документ. Согласие, переданное посредством электронной передачи (как определено в DSTA) Акционером или Лицом или Лицами, уполномоченными действовать от имени Акционера, считается письменным и подписанным для целей настоящего Раздела. Все такие согласия должны быть поданы секретарю траста и должны храниться в записях траста.Любой Акционер, который дал письменное согласие, или доверенное лицо Акционера, или личный представитель Акционера или его соответствующего доверенного лица, может отозвать согласие письменно, полученным секретарем Траста либо: (i) до даты, установленной решением Совет попечителей акционера голосует по данному вопросу; или (ii) если дата не установлена ​​решением Правления, в течение 30 дней после даты регистрации такого действия, как это определено ссылкой на Статью V, Раздел 4 (b) настоящего Соглашения.

ДЕЙСТВИЯ СОВЕТА НА ПИСЬМЕННОМ СОГЛАСИИ БЕЗ СОБРАНИЯ Если иное не ограничено свидетельством о регистрации или настоящим уставом, любые действия, требуемые или разрешенные для принятия на любом заседании совета директоров или любого его комитета, могут быть предприняты без собрания, если все члены правления или комитета, в зависимости от обстоятельств, согласны на это в письменной форме, а письменная или письменная информация приложена к протоколу заседаний правления или комитета.

Действия акционеров с письменного согласия Любые действия, которые могут быть предприняты Акционерами путем голосования, могут быть предприняты без собрания, если держатели, имеющие право голоса, составляют долю Акций, необходимую для утверждения такого действия на собрании акционеров в соответствии с Раздел 10.4 согласие на действие в письменной форме и письменное согласие приобщается к протоколам собраний акционеров. Такое согласие во всех смыслах рассматривается как голосование на собрании акционеров.

Действие путем письменного согласия или ратификации Любое действие, которое требуется или разрешается предпринять Партнерами в соответствии с настоящим Соглашением, должно быть предпринято, если все Партнеры, согласие или ратификация которых требуется, согласны с этим или предоставят согласие или ратификацию в письменной форме.

Действия по письменному согласию Любые действия, предпринятые Акционерами, могут быть предприняты без собрания, если большинство Акционеров, имеющих право голоса по этому вопросу (или такая большая их часть, которая требуется в соответствии с любым явным положением закона или Декларацией Trust или настоящий Устав) дают согласие на действия в письменной форме, и такое письменное согласие заносится в протоколы собраний акционеров. Такое согласие во всех смыслах рассматривается как голосование на собрании акционеров.

Назначение директоров Назначенные члены совета директоров Компании, описанные выше (каждый — «Назначенное лицо»), выбираются следующим образом:

Собрания держателей ценных бумаг; Действия с письменного согласия (a) Собрания Держателей любого класса Ценных бумаг могут быть созваны в любое время Администраторами (или в соответствии с условиями Ценных бумаг) для рассмотрения и принятия мер по любому вопросу, по которому Держатели такого класса Ценных бумаг вправе действовать в соответствии с условиями настоящей Декларации или условиями Ценных бумаг.Администраторы созывают собрание Держателей такого класса по указанию Держателей не менее 10% от ликвидационной суммы такого класса Ценных бумаг. Такое указание должно быть дано путем доставки Администраторам одного или нескольких звонков в письменной форме, в которых указывается, что подписавшие Держатели Ценных бумаг желают созвать собрание, и указывается общая или конкретная цель, для которой должно быть созвано собрание. Любые Держатели Ценных бумаг, созывающие собрание, должны указать в письменной форме Сертификаты, которыми владеют Держатели Ценных бумаг, осуществляющих право созыва собрания, и только те Ценные бумаги, представленные такими Сертификатами, должны учитываться для целей определения того, требуется ли процент, установленный в второе предложение этого абзаца выполнено.

Как создать правдоподобный рассказ: 5 советов по написанию сценария

Написание, пожалуй, самое сложное из всех творческих занятий. Нет импульса. Фактически, есть много вещей, которые активно сопротивляются чему-либо, напоминающему импульс, начиная с этой надвигающейся пустой страницы. Уильям Голдман однажды сказал: «Самое простое, что можно сделать на земле — не писать», и он был абсолютно прав.

Вот почему это тоже может быть огромным преимуществом. Просто не так много людей пишут и еще меньше людей, которые хорошо пишут, особенно когда дело касается написания сценариев.Но, как мы утверждали ранее, это, возможно, самое важное, что может сделать режиссер.

И директор Такаши Дошер тому доказательство.

Когда мы в этом году показывали фильмы на кинофестивале Tribeca Film Festival, его фильм « Only » выделился для нас как одна из самых интересных и правдоподобных историй из всех. В главных ролях Лесли Одом-младший и Фрида Пинто, фильм исследует отношения пары перед лицом мрачного будущего, в котором женщины быстро вымирают.

Это простая, хорошо выполненная предпосылка, и когда мы увидели, что он также написал фильм, мы подумали, что он будет идеальным человеком, с которым можно поговорить о написании сценария для фильма, в основном потому, что он понимает, насколько это может быть сложно:

«Переход от страницы к экрану — невероятно жестокий и разрушительный процесс», — сказал он нам. «На мой взгляд, я просто не чувствую, что фильмы действительно хотят снимать».

Переход от страницы к экрану — невероятно жестокий и разрушительный процесс.На мой взгляд, я просто не чувствую, что фильмы действительно хотят снимать.

Другими словами, это сложно. Но у него есть некоторые инструменты и уловки, которым он научился, которые могут сделать процесс чуть менее разрушительным. Немного менее жестокий.

Вот пять ключевых аспектов построения правдоподобной истории от сценариста / режиссера Такаши Дошера.


Сделайте это личным.

Я должен начать с чего-то личного. Обычно это вопрос, проблема или какое-то событие в моей жизни, которое я все еще пытаюсь обработать, о котором я все еще задаю вопросы.Для меня письмо — терапевтический способ решить эти проблемы или, по крайней мере, изложить их на бумаге.

В независимом кинопроизводстве так много взлетов и падений, но если я чувствую, что у меня есть глубокая эмоциональная связь с материалом, это позволяет мне кататься на этих волнах. Это позволяет вам оправиться от горя, которое неизбежно, когда финансисты выпадают из проекта.

Если я думаю, что идея — это круто, это меня только доходит. Это может продлить мне шесть месяцев, а может быть, даже год мотивации.Но хватит ли мотивации на пять лет? Я должен быть действительно вовлечен в эмоциональную основу или тему фильма. Это становится навязчивой идеей.

Найдите свою Полярную звезду и следуйте по ней.

Для людей, которые не смотрели этот фильм, он определенно не структурирован в традиционном стиле. Так что мне часто приходится сначала выяснять, какой финал фильма. Я должен найти Полярную звезду фильма.

Я слышал интервью с Фрэнсисом Фордом Копполой, в котором говорилось о «Крестном отце» и о том, как он выбирает тему из одного слова.Это становится его Полярной звездой. Для этого фильма у меня не было ни единого слова, но у меня был образ. У меня было чувство.

Это был образ Евы, нашего главного героя, стоящей на крыше, срывающей свой защитный костюм и подверженной этой болезни за мгновение до того, как Уилл, ее парень и защитник, смог остановить ее. Для меня это был образ: затемненное небо на заднем плане, пепел, падающий вокруг нее, и ярко-желтый костюм, резко контрастирующий с ней. Итак, я начал с этого вихря эмоций и этих образов.

Затем, со структурной точки зрения, я смотрю кучу фильмов и читаю кучу сценариев. Я пытаюсь проанализировать некоторые фильмы, финалы которых потрясли меня до глубины души. Некоторые из этих фильмов тоже совершенно разных жанров. Я посмотрю фильм Pixar или фильм ужасов.

Мне нравится разбирать вещи и исследовать, как эти истории были структурированы. Итак, мы начинаем с финала и того, что это за чувство, а затем возвращаемся назад и проводим массу исследований, чтобы выяснить, какие инструменты использовали другие писатели.

Станьте вашими персонажами.

Создание родственных персонажей всегда было моей самой большой заботой. Тем, кто применяет структуру к своим фильмам, мне нужно постоянно напоминать себе, что все дело в персонаже. Если люди не любят этих персонажей, то не имеет значения, что с ними происходит.

Это своего рода трюк, который я использую. Это не всегда работает, но я определенно использовал его для персонажей Евы и Уилла. Я напишу поток сознания с их точки зрения от первого лица.Я устанавливаю таймер на 30 минут и пишу так, как будто я тот персонаж, который пишет в дневнике, просто рассказывая о своих надеждах, своих мечтах, своем прошлом и о том, откуда я пришел.

Я стараюсь по возможности не редактировать ничего из этого и просто погружаюсь в детали. Обычно в ходе этого процесса я могу найти несколько полезных тем и вещей, которые информируют о том, как они разговаривают, и их мнение о вещах. Это случайные вещи, которые, возможно, никогда не попадут в историю, но они помогают мне конкретизировать персонажа и лучше узнать его.

В конце концов, вы должны надеть ограничения на редактирование и подумать: Ладно, может быть, этот аспект персонажа не имеет смысла или, может быть, это не сработает с предысторией. Но это упражнение обычно является моей отправной точкой.

Я постоянно что-то переписываю и меняю. Но этот поток сознания — единственный раз, когда я позволил себе этого не делать. Часто меня это удивляет. То, что я думал, будет мотивацией персонажа, становится намного глубже и тоньше.Это всегда лучшие сюрпризы.

Итак, просто начните удалять блоки слева и справа, чтобы посмотреть, стоит ли еще башня.

Испытайте башню Дженга.

Я просто не чувствую, что фильмы действительно хотят снимать. Есть миллионы вещей, которые, кажется, идут не так, как надо, вызовы и компромиссы, на которые вы вынуждены идти. Даже когда вы снимаете и даже находитесь в монтажной, есть целые сюжетные линии и цепочки, которые вы добавляете в сценарий, которые, как вы понимаете, не должны быть там.

Итак, почти как башня Дженга, вы начинаете удалять блоки и смотреть, стоит ли еще башня. Вы говорите: «О, это интересно. Если я уберу блок B, может быть, мне не понадобится блок A или C, потому что сейчас на самом деле ничего не окупится ».

Итак, просто начните убирать блоки слева и справа, чтобы посмотреть, стоит ли еще башня.

Я снял два фильма по сценарию, которые я тоже написал, и я понял, что некоторые из частей, которые, как я думал, были так идеально написаны в сценарии, просто не нужны.Это почти освобождает разум, когда мне нужно открыть глаза на то, чем фильм может быть в конечном итоге .

Это самая сложная часть кинопроизводства, верно? Вам нужно зацикливаться на каждой крошечной детали, и одновременно вы должны иметь в уме общую картину. Я должен вернуться к той Полярной звезде и пропустить все через эту линзу. Приближаемся ли мы к этому или отдаляемся от него?

Напишите что-нибудь.

Этим непреодолимым препятствием на протяжении многих лет был полнометражный сценарий. Я написал кучу короткометражек, много сцен, но это было похоже на Эверест. Это был надвигающийся вызов на расстоянии.

Итак, самое важное, что я когда-либо делал, — это закончил сценарий.

Не думаю, что кто-нибудь его читал; Я надеюсь, что никто не читал это на самом деле, но мне показалось, что это не было невозможным. Это доказало мне, что я могу это сделать, и если я смогу сделать это один раз, то я смогу сделать это снова.Вы передаете следующий сценарий миру, и у людей есть шанс на него откликнуться. У людей есть возможность критиковать его и рассказывать вам, что им нравится или не нравится в фильме. Оттуда создается ощущение, что вы просто держитесь за дорогую жизнь.


Звучит достаточно просто, правда? Ладно, может, и нет. Но, разбив свой процесс на разные части и используя инструменты Такаши, представленные выше, вы можете шаг за шагом приступить к восхождению на Эверест. Давайте быстро напомним его шаги:

 1. Найдите личный опыт или событие и используйте его как основу для своей истории.Чем больше вы заботитесь, тем легче будет преодолеть неизбежные препятствия.
 2. Найдите Полярную звезду для своего фильма, который часто бывает кульминацией. Создайте захватывающий момент, образ и чувство, а затем создайте вокруг него историю. Это старый писательский трюк, который поможет вам не только написать интересный рассказ, но и напомнить себе, почему истории вообще имеют значение.

Похожие записи

Вам будет интересно

Как получить гранд на развитие бизнеса: Муниципальный некоммерческий Фонд поддержки малого предпринимательства г. Кемерово

Дать определение ип: что лучше и выгоднее? Чем отличается ООО от ИП, что выбрать, разница между ООО и ИП

Добавить комментарий

Комментарий добавить легко